ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ (ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠢᠴᠢᠭ: 大兴安岭ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠢᠴᠢᠭ: 大興安嶺 ᠫᠢᠨᠢᠨᠢ: Dà Xīng'ānlǐng; ᠮᠠᠨᠵᠤ: Amba Hinggan), ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ 1,200 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠤᠨᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨᠢ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

[[ᠹᠠᠢᠢᠯ:ᠶᠡᠬᠡ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ᠂ ᠶᠠᠪᠯᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ᠂ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠨᠣᠸ ᠤᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤ ᠥᠨᠳᠥᠷᠯᠡ᠂ ᠸᠧᠷᠬᠣᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ᠃jpg|thumb|ᠶᠡᠬᠡ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ᠂ ᠶᠠᠪᠯᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠰᠲ᠋ᠠᠨᠨᠣᠸ ᠤᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤ ᠥᠨᠳᠥᠷᠯᠢᠭ᠂ ᠸᠧᠷᠬᠣᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ]]

ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ 1,200-1,300 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠦᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠲᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠨᠢ 2,035 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠦᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠲᠡᠢ᠃ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ (97 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ) ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠪᠡᠨ (306 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ) ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ