ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
Group of Eight
Groupe des Huit
Gruppe der Acht
Gruppo degli Otto
主要国首脳会議
ᠪᠣᠯᠱᠠᠶ᠎ᠠ ᠸ ᠠᠴᠢᠮᠶᠣᠷᠺᠠ
ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ᠃
Flag of Canada.svg ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ: ᠰᠲ᠋ᠢᠸᠧᠨ ᠬᠠᠷᠫᠧᠷ
ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ: ᠹᠷᠠᠨᠰᠤᠶᠠ ᠣᠯᠯᠠᠨ᠋ᠳ᠋
ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ
ᠺᠠᠨᠴᠠᠯᠧᠷ: ᠠᠩᠭᠧᠯ ᠮᠧᠷᠺᠧᠯ
Flag of Italy.svg ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ: ᠮᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠣᠨᠲ᠋ᠢ
ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ: ᠠᠪ ᠱᠢᠨᠵᠠ ᠪᠠᠨ
ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠰ
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ: ᠸᠯᠠᠳᠢᠮᠢᠷ ᠫᠦ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ
Flag of the United Kingdom.svg ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ)
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ: ᠳᠡᠪ ᠲᠦ ᠺᠥᠮᠧᠷᠣᠨ
ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠ ᠶᠢᠨ 2013 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ
ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ: ᠪᠠᠷᠠᠺ ᠣᠪᠠᠮᠠ
ᠮᠥᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ
Flag of the European Union.svg ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬᠣᠣᠰᠧ ᠮᠠᠨᠤᠡᠯ ᠪᠠᠷᠷᠣᠰᠣ
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠮᠢᠷᠧᠺ ᠲᠣᠫᠣᠯᠣᠨᠧᠺ

ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠ (G8) ᠨᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ)ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢᠺᠠᠨᠠᠳᠠᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰᠹᠷᠠᠨᠼᠢᠶᠠᠫᠣᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠳᠡᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠪᠥᠷᠢᠳᠬᠦ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ 65 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠳᠡᠭ[1]᠃ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠨᠢ 1973 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠧᠹᠲ ᠦᠨ ᠬᠢᠮᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠮᠤᠷᠠᠯ ᠨᠡᠭᠦᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠪᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃

1975 ᠣᠨ ᠳᠤ᠂ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠸᠠᠯᠧᠷᠢ ᠵᠢᠰᠺᠠᠷ ᠳ'ᠡᠰᠡᠲᠦᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠩᠭᠦᠢ᠂ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 6 ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢᠤᠷᠢᠵᠤ ᠰᠠᠮᠮ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠤᠭ ᠰᠠᠮᠮᠢᠲ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠴᠢᠳ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠤᠭ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢᠶᠠᠫᠣᠨᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ) ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠲᠡᠢ "ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ" (G6) ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃ 1976 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠮᠥᠨ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ 1977 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ[2]

ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠦ "ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠ" ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1991 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠰᠴᠢ᠂ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ (ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ) ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ 1997 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠ ᠪᠥᠷᠢᠯᠳᠦᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠨᠢ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠠᠩᠬᠢᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠢᠯ ᠺᠯᠢᠨᠲ᠋ᠣᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ "ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ" ᠨᠢ "ᠨᠠᠶᠢᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ" ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠯᠦᠭᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠣᠷᠢᠰ ᠶᠡᠯᠼᠢᠨᠢᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ North Atlantic Treaty Organization ᠍ ᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

2005 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠧᠨᠠᠲ᠋ᠴᠢ ᠵᠣ ᠯᠢᠪᠧᠷᠮᠠᠨᠵᠣᠩ ᠮᠠᠺᠺᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠸᠯᠠᠳᠢᠮᠢᠷ ᠫᠦ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠭᠦᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠠ ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠰᠤᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ᠂ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠ ᠨᠢ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ᠂ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠣᠩᠭᠣᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠳᠠᠷᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ 3 ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠲᠤᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠮᠥᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦᠬᠠᠤᠯᠢ ᠡᠷᠬᠡ ᠵᠦᠢᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢᠡᠨᠧᠷᠭᠢᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠦᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠧᠷᠷᠣᠷᠢᠰᠮᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠦ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ 7 ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠨᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠵᠢᠯ ᠲᠤᠲᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ "G8+5" ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠍ ᠬᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ДНБ ᠍ ᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠤᠪᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ (ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ 2006 / ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠍ ᠢ ᠦᠵᠡᠨ᠎ᠡ ᠦᠦ).

2004 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ BNE
  ᠰᠠᠶ᠎ᠠ % ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ $ %
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ 6345.1 100.0 39833.6 100.0
ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ 293.5 4.6 12179.9 30.7
ᠶᠠᠫᠣᠨ 127.8 2.0 4749.9 11.9
ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 82.6 1.3 2549.0 6.3
ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ) 59.4 0.9 2036.4 5.2
ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ 60.0 0.9 1858.7 4.7
ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ 57.6 0.9 1503.6 3.8
ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ 31.9 0.5 905.6 2.3
ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ 142.8 2.3 487.3 1.2
G8 855.6 13.5 26270.4 66.1

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠲᠤᠲᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠃

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠦᠳ ᠨᠢ ᠬᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠂ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠥᠷ ᠦᠨ ᠬᠢᠮᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠯ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠂ ᠮᠥᠨ ДОХ ᠍ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭᠪᠷᠠᠽᠢᠯᠬᠢᠲᠠᠳ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠨᠢ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠥᠷᠭᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠠ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠢ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠤᠢ᠃

ᠲᠧᠷᠷᠣᠷᠢᠰᠮ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2005 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠱᠣᠲᠯᠠᠨ᠋ᠳ᠋ ᠍ ᠲᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠡᠳᠦᠷ (2005 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7) ᠯᠣᠨᠳᠣᠩ ᠤᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷᠣ᠋ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣᠪᠦ᠋ᠰᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠳᠡᠯᠪᠡᠷᠡᠴᠢ᠂ 50 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠣᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠲᠧᠷᠷᠣᠷᠢᠰᠲ ᠬᠠᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠤᠭ ᠬᠠᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ "ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠯᠢ-ᠺᠠᠢ ᠳᠠ ᠵᠢᠬᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠡᠯ" ᠭᠡᠵᠦ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠤᠭ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠳᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ) ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠹᠬᠠᠨᠨᠢᠰᠲᠠᠨᠢᠷᠠᠺ ᠲᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠰᠯᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠵᠦ ᠬᠠᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠤᠷᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠤᠭ ᠬᠠᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ 2012 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠵᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠴᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠢᠷᠠᠨ ᠤ ᠴᠥᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠲᠥᠯᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠫᠠᠯᠧᠰᠲ᠋ᠠᠨ-ᠢᠰᠷᠸᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠬᠤᠷᠴᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠰᠤᠯᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃

G6/7/8 ᠍ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ: ᠹᠷᠠᠨᠼᠢᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ)ᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠶᠠᠫᠣᠨᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢᠺᠠᠨᠠᠳᠠᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ (ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠪᠡᠯ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ). ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠨᠴᠥᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃
ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ: G8 ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠯᠣᠭᠣ

ᠳᠡᠰ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠸᠪ ᠬᠠᠶᠠᠭ
1 1975.11.15-17 ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠷᠠᠮᠪᠤᠯᠦᠶ᠎ᠡ
2 1976.6.27-28 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠰᠠᠨ ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨᠫᠦ᠋ᠷᠲ᠋ᠣ-ᠷᠢᠺᠣ
3 1977.5.7-8 Flag of the United Kingdom.svg ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ) ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ
4 1978.7.16-17 Flag of Germany.svg ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠪᠣᠨ
5 1979.6.28-29 ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠲᠣᠤᠺᠢᠣ᠋
6 1980.6.22-23 Flag of Italy.svg ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠸᠧᠨᠧᠼ
7 1981.7.20-21 Flag of Canada.svg ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠮᠣᠨᠲ᠋ᠧᠪᠧᠯᠯᠠᠺᠸᠧᠪᠧᠺ
8 1982.6.4-6 ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠸᠧᠷᠰᠠᠯ
9 1983.5.28-30 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠤᠣᠯᠢᠮᠰᠪᠦᠦᠭᠸᠢᠷᠵᠢᠨ
10 1984.6.7-9 Flag of the United Kingdom.svg ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ) ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ
11 1985.5.2-4 Flag of Germany.svg ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠪᠣᠨ
12 1986.5.4-6 ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠲᠣᠣᠺᠶᠣᠣ
13 1987.6.8-10 Flag of Italy.svg ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠸᠧᠨᠧᠼ
14 1988.6.19-21 Flag of Canada.svg ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠲᠣᠷᠣᠨᠲ᠋ᠣᠣᠨᠲ᠋ᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ
15 1989.7.14-16 ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠫᠠᠷᠢᠰ
16 1990.7.9-11 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠬᠦᠶᠤᠶᠢᠰᠲ᠋ᠣᠨᠲᠸᠺᠰᠰ
17 1991.7.15-17 Flag of the United Kingdom.svg ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ) ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ
18 1992.7.6-8 ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠮᠠᠨ ᠢᠶᠸᠨᠪᠠᠪᠠᠷᠢ
19 1993.7.7-9 ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠲᠣᠤᠺᠢᠣ᠋
20 1994.7.8-10 Flag of Italy.svg ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠨᠠᠫᠣᠯᠢ
21 1995.6.15-17 Flag of Canada.svg ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠬᠠᠯᠢᠹᠠᠺᠰᠨᠣᠸᠠ ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠢᠶᠠ
- 1996.4.19-20 ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠰ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ
(ᠴᠥᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ)
22 1996.6.27-29 ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠯᠢᠨ
23 1997.6.22-24 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠳᠧᠨᠸᠧᠷᠺᠣᠯᠣᠷᠣᠳᠠ G8 ᠰᠠᠮᠮ᠎ᠡ ᠳᠦ 1997
24 1998.5.15-17 Flag of the United Kingdom.svg ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ) ᠪᠸᠷᠮᠢᠩᠬᠠᠮ
(G8 ᠍ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ)
G8 ᠰᠠᠮᠮ᠎ᠡ ᠳᠦ 1998 (ᠠᠷᠬᠢᠸ)
25 1999.6.18-20 ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠺᠶᠣᠯᠨᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠷᠧᠢ ᠶᠢᠨ-ᠸᠧᠰᠲ᠋ᠹᠠᠯᠢ
26 2000.7.21-23 ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠺᠢᠨᠠᠸᠠ

G8 ᠰᠠᠮᠮ᠎ᠡ ᠳᠦ 2000

27 2001,7,20-22 Flag of Italy.svg ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠭᠧᠨᠤᠶᠠ

G8 ᠰᠠᠮᠮ᠎ᠡ ᠳᠦ 2001

28 2002.6.26-27 Flag of Canada.svg ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠺᠠᠨᠠᠰᠺᠢᠰᠠᠯᠪᠧᠷᠲ᠋ᠠ G8 ᠰᠠᠮᠮ᠎ᠡ ᠳᠦ 2002
29 2003.6.2-3 ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠡᠪᠢᠶᠠᠨ ᠯᠧ-ᠪᠠᠨ G8 ᠰᠠᠮᠮ᠎ᠡ ᠳᠦ 2003
30 2004.6.8-10 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠰᠢ ᠠᠶᠢᠯᠢᠩ ᠳᠦ᠂ ᠵᠣᠷᠵᠢ G8 ᠰᠠᠮᠮ᠎ᠡ ᠳᠦ 2004
31 2005.7.6-8 Flag of the United Kingdom.svg ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ) ᠭᠯᠢᠩ ᠢᠯᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ G8 ᠰᠠᠮᠮ᠎ᠡ ᠳᠦ 2005
32 2006.7.15-17 ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠰ ᠰᠲᠷᠧᠯᠢᠨ᠎ᠠᠰᠠᠨᠺᠲ ᠫᠧᠲ᠋ᠧᠷᠪᠦ᠋ᠷᠡᠭ G8 ᠰᠠᠮᠮ᠎ᠡ ᠳᠦ 2006
33 2007.6.6-8 ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠧᠨᠳᠠᠮᠮᠧᠺᠯᠧᠨᠪᠦᠷᠦᠭ G8 ᠰᠠᠮᠮ᠎ᠡ ᠳᠦ 2007
34 2008.7.7-9 ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠲᠠᠢᠺᠣ (ᠲᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ) , ᠬᠣᠺᠺᠠᠶᠢᠳᠤ᠋ G8 ᠰᠠᠮᠮ᠎ᠡ ᠳᠦ 2008
35 2009.7.8-10 Flag of Italy.svg ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠯᠠ ᠮᠠᠳᠳᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ G8 ᠰᠠᠮᠮ᠎ᠡ ᠳᠦ 2009
36 2010.6.25-26 Flag of Canada.svg ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠬᠠᠨᠲ᠋ᠰᠪᠢᠯ᠂ ᠣᠨᠲ᠋ᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ
37 2011.5.26-27 ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠳᠧᠤᠪᠢᠯᠪᠠᠰᠠ-ᠨᠣᠷᠮᠠᠨᠳᠢ
38 2012.5.18-19 ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠺᠥᠮᠫ ᠳᠡᠪ ᠲᠦ
39 2013.6.17-18 Flag of the United Kingdom.svg ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ) ᠹᠧᠷᠮᠠᠨᠠᠬᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭᠯᠤ᠋ ᠡᠷᠢᠨ
40 2014 ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠰ

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠ»

ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ