ᠶᠠᠺ ᠲᠤᠰᠺ ᠬᠣᠲᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠶᠠᠺ ᠲᠤᠰᠺ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠶᠠᠺ ᠲᠤᠰᠺ (ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠺᠦ᠋́ᠲᠰᠺ᠂ ᠰᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠢᠣᠺᠦᠰᠺᠠᠢ [ᠵᠢᠺᠦ᠋ᠰᠺᠠᠶᠢᠶ᠎ᠠ]) — ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠠ (ᠶᠠᠺ ᠲᠤ) ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ᠂ 286 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠ.

ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ