ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Хадмал Ястан (ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ) — Овог᠂ аймаг нь нийгмийн үүргийн зөвхөн заримыг биелүүлдгээс ястны нийтлэг тодордог᠃ Ястан нь нийтлэг хэл᠂ сэтгэл зүйн онцлог᠂ заншил᠂ зан төрх, уламжлалаар бэхжсэн᠂ аж төрөх ёс, соёлын онцлогоор хэлхэлдэж холбогдсон байдаг᠃

Өөр нэг тодорхойлтоор ястан нь овгийн байгуулал задарсны дараах түүхэн явцад бүрэлдсэн нийтлэг байдалт хүмүүсийн бүлэг.[1][2]

Эх сурвалж[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Лавлах холбоос

Ангилал:Ард түмэн

Ангилал:Угсаатны зүй
  1. Монгол хэлний товч толь. 911-р тал
  2. Монгол хэлний толь. 3069-р тал
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ&oldid=368463》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ