ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ (Sea of Japan)
Sea of Japan Map en.png
Japanese name
Kanji
Hiragana
North Korean name
Chosŏn'gŭl
Hancha
South Korean name
Hangul
Hanja
Russian name
Russian Японское море
Romanization Yaponskoye more
ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ

ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ (ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ 日本海᠂ にほんかいᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ 東海᠂ 동해) ᠨᠢ ᠨᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ᠂ ᠶᠠᠫᠣᠨᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠰᠢᠭᠳᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠢ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠲᠤ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠨ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠲᠤ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ (ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ) ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠴᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠲᠡᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠲᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠦᠷᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ
 ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠨᠢ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠠᠬᠠᠯᠢᠨ ᠠᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠳ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠬᠣᠺᠺᠠᠶᠢᠳᠤ᠋ᠬᠣᠩᠰᠦᠺᠢᠶᠦᠦᠱᠢᠦᠦ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ᠂ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠲᠠᠢ 5 ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ:


  • ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠨ ᠴᠡᠭ: ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠣᠭᠣᠭᠰᠢ 3,742 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ
  • ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠭᠦᠨ: 1,753 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ
  • ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ: 978,000 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠣᠷᠴᠢᠮ
ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠮᠡᠨ᠎ᠡ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠰᠦᠮᠣ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠢᠨᠣᠮᠢᠰᠠᠺᠢ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ»
Wiktionary
Wiktionary: Sea of Japan – ᠡᠨᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠣᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ