ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
日本人
Japanese People.jpg
ᠥᠨᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠣᠷᠣᠨᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ — 132 ᠰᠠᠶ᠋ᠢ. ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ:
ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ — 127 ᠰᠠᠶ᠋ᠢ
Flag of Brazil.svg ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ (ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯᠢ ᠤᠯᠤᠰ) — 1,500,000 [1]
Flag of the United States.svg ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ (ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ) — 1,304,286 [2]
Flag of the People's Republic of China.svg ᠬᠢᠲᠠᠳ (ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ) — 131,534 [3]
ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ — 120,000 [4]
ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠶᠠᠫᠣᠨ ᠬᠡᠯᠡ
ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡᠰᠢᠩᠲᠠᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ
(ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯᠭᠡᠨ), ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠ

ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ (日本人 - ᠨᠢᠬᠣᠨᠵᠢᠨ) — ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ᠂ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠳᠡᠭ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ᠂ 130 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ.

ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ