ᠵᠸᠵᠢᠶᠠᠩ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠵᠸᠵᠢᠶᠠᠩ ᠮᠤᠵᠢ
ᠮᠤᠵᠢ
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠣᠷᠣᠨ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠵᠸᠵᠢᠶᠠᠩ ᠮᠤᠵᠢ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of the People's Republic of China.svg ᠬᠢᠲᠠᠳ (ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠵᠸᠵᠢᠶᠠᠩ ᠮᠤᠵᠢ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ 11 ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ
ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ 90 ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 101,800 км² (26/33)
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2010) 54,426,891 ᠬᠦᠮᠦᠨ (10/33)
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 210 ᠬᠦᠮᠦᠨ/км²
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ (ГЦ+8)
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ zj.gov.cn

ᠵᠸᠵᠢᠶᠠᠩ (ᠠᠯᠢ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠵᠸᠵᠢᠶᠠᠩ, ᠵᠧᠵᠢᠩ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ 浙江) — ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ (ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ) ᠍ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠤᠵᠢ.

ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠵᠸᠵᠢᠶᠠᠩ&oldid=405645》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ