ᠵᠧᠷᠷᠢ ᠯᠤᠤᠶᠢᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠵᠧᠷᠷᠢ ᠷᠡᠢ ᠯᠤᠤᠶᠢᠰ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Jerry Ray Lucas; 1940 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30, ᠣᠬᠠᠶᠣᠮ᠎ᠡ ᠳᠦᠯᠲᠠᠦᠨᠧ) — ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠳᠣᠭ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

«ᠣᠬᠠᠶᠣ ᠰᠲᠡᠢ ᠳᠦ ᠪᠠᠺᠺᠠᠶᠢᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ» ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠺᠣᠯᠯᠧᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠢᠭᠦᠯᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠯᠤᠤᠶᠢᠰ ᠬᠤᠪᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠯᠠ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠴᠠᠭᠤ 1962 ᠣᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ᠋ᠠᠷ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ «ᠴᠡᠨᠼᠢᠨᠠᠲ᠋ᠢ ᠷᠣᠢᠯᠵᠠ ᠳᠤ» (ᠰᠠᠺᠷᠠᠮᠧᠨᠲ᠋ᠣ ᠺᠢᠨᠭᠵᠠ) ᠡᠯᠰᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ 1965 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠤᠭ 20.0 ᠍ ᠲᠤ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃

«ᠨᠶᠤ-ᠢᠣᠷᠺ ᠨᠢᠺᠰ ᠢ» ᠲᠥᠪ ᠤᠢᠯᠯᠢᠰ ᠷᠢᠳᠢ ᠪᠡᠷᠲᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠲᠠ ᠬᠢᠳᠡᠭ 1972-1973 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠯᠤᠤᠶᠢᠰ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠯᠤᠤᠶᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫ᠂ NBA, ᠺᠣᠯᠯᠧᠵᠢ᠂ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠭᠡᠳ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠳ᠋ᠠᠬᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠪᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠲᠦᠯᠭᠦᠶᠢᠲᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠵᠣᠳᠣᠭ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠢᠢᠯ ᠳᠤ ᠴᠧᠮᠪᠧᠷᠯᠧᠨᠪᠢᠯ ᠷᠠᠰᠰᠧᠯᠯᠪᠣᠪ ᠫᠧᠲ᠋ᠲ᠋ᠢᠲᠡᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠭᠠᠳ ᠯᠤᠤᠶᠢᠰ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ

ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠰ