ᠵᠧᠮᠰ ᠸᠪ ᠲᠧᠯᠧᠰᠺᠣᠫ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ЖВ ᠳᠤᠷᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ
ЖВ ᠳᠤᠷᠠᠨ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ
3 ᠭᠷᠦᠶᠢᠫ ᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠯᠢᠨ ᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ
ᠲᠣᠯᠢᠢᠭ ᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ 2010
ЖВ ᠳᠤᠷᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ
ЖВ ᠳᠤᠷᠠᠨ ᠢ ᠬᠦᠭᠰᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ

ᠵᠧᠮᠰ ᠸᠪ ᠲᠧᠯᠧᠰᠺᠣᠫ ᠨᠢ National Aeronautics and Space Administration ᠍ ᠤᠨ 2018 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠥᠭᠡᠷᠭᠡᠵᠦ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠩᠳᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠳᠤᠷᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠧᠯᠧᠰᠺᠣᠫ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠢᠨ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ 6,5 ᠮ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠲᠣᠯᠢᠨ ᠳᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠣ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠡᠴᠡ 1,5 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ km ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠥᠰᠥᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ 1996 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠭᠧᠨᠲᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠭᠧᠨᠲᠯᠢᠭ ᠤᠳ ᠮᠥᠨ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠵᠢᠩᠲᠡᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠭᠴᠢ ᠲᠣᠯᠢᠨ ᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ 3 ᠭᠷᠠᠮ ᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠨ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠧᠯᠧᠰᠺᠣᠫ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 6,2 ᠲᠣᠨ ᠵᠢᠩᠲᠡᠢ᠂ 8 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠠᠮᠠ᠃ᠳᠣᠯᠣ ᠤᠨ ᠲᠥᠰᠥᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. ᠵᠧᠮᠰ ᠸᠪ ᠲᠧᠯᠧᠰᠺᠣᠫ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠲᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠪᠦᠷᠢ
  2. ЖВ ᠲᠧᠯᠧᠰᠺᠣᠫ ᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ
  3. ЖВ ᠲᠧᠯᠧᠰᠺᠣᠫᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠯᠧᠺᠼᠢ
  4. ᠬᠦᠷᠢᠨ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠲᠤᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠫᠧᠺᠲ᠋ᠷᠣᠭᠷᠠᠹ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ
  5. ᠲᠧᠯᠧᠰᠺᠣᠫᠠᠨ ᠤ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ