ᠵᠧᠮᠰ ᠤᠣᠷᠲᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠵᠧᠮᠰ ᠡᠵᠧᠷ ᠤᠣᠷᠲᠤ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ James Ager Worthy, 1961 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27 ᠍ ᠳᠦ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠺᠠᠷᠣᠯᠢᠨ᠎ᠠ ᠮᠤᠵᠢᠡᠶᠢᠨ ᠭᠠᠰᠲ᠋ᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠳᠣᠭ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠴᠣᠯᠠ ᠶᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠲᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠤᠤᠷᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠᠨ ᠤ ᠯᠠᠣᠰ-ᠠᠩᠵᠧᠯᠧᠰ ᠯᠧᠢᠺᠧᠷᠰ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠥᠨᠳᠥᠷᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ 1982 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ ᠤᠨ №1 ᠰᠣᠩᠭᠣᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠯᠧᠢᠺᠧᠷᠰ ᠲᠦ ᠢᠷᠡᠵᠦ᠃ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠳᠡᠭ ᠵᠢᠯ ᠤᠨᠳ ᠲᠤ ᠤᠣᠷᠲᠤ ᠬᠠᠰᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠠᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠲᠡᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠺᠠᠷᠢᠮ ᠠᠪᠳᠤᠯ-ᠵᠠᠪᠪᠤᠷᠮᠡᠵᠢᠺ ᠵᠣᠩᠰᠣᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠤᠣᠷᠲᠤ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠯᠧᠢᠺᠧᠷᠰ ᠦᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠪᠢᠴᠢᠯᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ 1996 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠤᠣᠷᠲᠣᠭ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠲᠦ 50 ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠢᠳᠡ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ 2003 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠳᠤ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠤᠣᠷᠲᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠺᠣᠯᠯᠧᠵᠢ ᠶᠢᠨ 1982 ᠣᠨ ᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠳᠣᠮᠣᠭᠲᠤ ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠵᠣᠷᠳᠠᠨᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:NBA ᠍ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:NBA ᠍ ᠦᠨ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ ᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:1984-1985 ᠣᠨ ᠤ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠠᠪᠣᠷᠭᠣᠴᠣᠳ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:1986-1987 ᠣᠨ ᠤ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠠᠪᠣᠷᠭᠣᠴᠣᠳ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:1987-1988 ᠣᠨ ᠤ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠠᠪᠣᠷᠭᠣᠴᠣᠳ

</tr></table>

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ