ᠵᠦᠴᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠩᠬᠤᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠵᠦᠴᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠩᠬᠤᠨ᠃ ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ᠂ ᠺᠠᠷᠠᠭᠠᠩᠳᠠ ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠤᠯᠢᠲ᠋ᠠᠦ᠋ᠰ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ
ᠵᠦᠴᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠩᠬᠤᠨ ᠢ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ

ᠵᠦᠴᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠩᠬᠤᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠺᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠵᠢᠡᠶᠢᠨ ᠤᠯᠢᠲ᠋ᠠᠦ᠋ᠰ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠳᠦ ᠵᠧᠽᠺᠠᠵᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ 50 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠤᠩᠬᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠯᠪᠢᠴᠠᠯ ᠨᠢ ХӨ-48°09′19″ ᠪᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠤᠷᠲᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ 67°49′03″᠃

1946 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠠᠷᠬᠧᠣᠯᠣᠭᠢᠴᠢ ᠳᠤ ᠵᠦᠴᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠩᠬᠤᠨ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠩᠬᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠰᠤᠯᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠠᠷᠤᠭ ᠶᠠᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠤᠭ ᠪᠤᠩᠬᠤᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ