ᠵᠦᠩᠭᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠵᠦᠩᠭᠠᠷ (ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ) ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠦᠺᠧᠰᠲᠠᠨ (ᠬᠥᠬᠡ)

ᠵᠦᠩᠭᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩᠢᠢ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠦᠩᠭᠠᠷ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠡᠨᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ru:ᠳᠵᠤᠩᠭᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ en:Dzungaria

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ