ᠵᠦᠩᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠹᠠᠢᠢᠯ:ᠷᠠᠰᠰᠡᠪ ᠲᠦ ᠸ ᠭᠣᠷᠠᠬᠤ ᠳᠵᠤᠩᠭᠠᠷᠢᠢ᠃jpg
ᠴᠤᠪᠠᠷ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠤᠨ (4407 ᠮ) ᠴᠠᠰᠤ ᠮᠥᠰᠥ

ᠵᠦᠩᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠢ (ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠧᠲіᠰᠤ ᠠᠯᠲᠠᠦ᠋ ᠍ ᠤ) — ᠬᠠᠰᠠᠭ-ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ.

ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠠᠯᠠᠺᠦᠯ ᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠨᠢ ᠢᠯᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠦᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃ 450 km ᠤᠷᠲᠤ᠂ 50-90 km ᠥᠷᠭᠡᠨ᠃

ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠨᠢ ᠰᠧᠮᠶᠣᠨᠣᠸ ᠤᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ (ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 4562 ᠮ).

ᠵᠦᠩᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠺᠠᠷᠠᠲᠠᠤ᠂ ᠲᠣᠺᠰᠠᠨᠪᠠᠢ᠂ ᠪᠠᠰᠺᠠᠨᠲ᠋ᠠᠤ᠂ ᠪᠧᠵᠢᠩᠲᠠᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠯᠧᠫᠰ ᠤ᠂ ᠲᠧᠨᠲ᠋ᠧᠺ᠂ ᠠᠺᠰᠤ᠂ ᠺᠠᠷᠠᠲᠠᠯ᠂ ᠺᠣᠷᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠪᠴᠤ ᠤᠷᠤᠰᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠵᠦᠭ ᠡᠴᠡ ᠲᠩᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠣᠣᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯ ᠠᠷᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ