ᠵᠥᠭᠡᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
Merge arrow
ᠡᠨᠡ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯ ᠢ ᠪᠠᠯᠲᠤ ᠵᠥᠭᠡᠢ ᠥᠭᠥᠯᠡᠯᠲᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡ)


ᠵᠥᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠭᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠪᠴᠢᠲᠤ᠂ Apoidea ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠤᠳᠤᠮᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠵᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷ 9 ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ 20,000 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠥᠭᠡᠢ ᠠᠨᠲ᠋ᠠᠷᠺᠲ᠋ᠢᠳ᠋ ᠍ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠢᠪ ᠦᠨ ᠬᠣᠣᠰ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠴᠡᠴᠡᠭ (dicotyledon) ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠣᠯᠳᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃en:Bee

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠵᠥᠭᠡᠢ&oldid=384769》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ