ᠵᠤᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠬᠠᠳᠠᠮᠠᠯ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠤᠨ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠤᠨ
ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠤᠨ

ᠵᠤᠨ - ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠴᠢᠬ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ 4 ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ᠃ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠨ ᠠᠶᠢᠯᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ (ᠼᠧᠯᠰ ᠦᠨ 0 ᠬᠡᠮ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ), ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠣᠯ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠤᠮ᠃

Swedish countryside 2.jpg

ᠵᠢᠯ ᠦᠨ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠷᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠲᠤ 6, 7, 8 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠲᠤ 12, 1, 2 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠲᠤ 7 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠲᠤ 1 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠥᠷᠭᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠴᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠡᠳᠦᠷᠰᠥᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠲᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22, ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠲᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠰᠥᠨᠢ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ
ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠵᠤᠨ»
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠵᠤᠨ&oldid=333933》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ