ᠵᠣᠩ ᠰᠲ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠵᠣᠩ ᠬᠦᠶᠤᠶᠢᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠰᠲ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠨ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ John Houston Stockton, 1962 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26 ᠍ ᠳᠦ ᠸᠠᠰᠢᠩᠲ᠋ᠣᠨ ᠮᠤᠵᠢᠡᠶᠢᠨ ᠰᠫᠣᠺᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠳᠣᠭ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠢᠦᠲ᠋ᠠ ᠵᠠᠽᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ᠎ᠠ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠲ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠨ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ 15 806 ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ᠂ 3 265 ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠳᠡᠭ᠃[1]

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠠᠪᠯ ᠳᠠᠪᠯ ᠪᠤᠶᠤ 13.1 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ᠂ 10.5 ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠵᠢᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠷᠠᠯᠰᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ I, ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠺᠠᠷᠢᠮ ᠠᠪᠳᠤᠯ-ᠵᠠᠪᠪᠤᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠷᠣᠪᠧᠷᠲ ᠫᠡᠷᠡᠰᠢᠡᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠭᠠᠳ III ᠍ ᠳᠦ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ NBA ᠍ ᠳᠦ ᠡᠷᠢᠮᠪᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠶᠡᠷᠦᠳᠡᠭᠡᠨ 23 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠥᠨᠵᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ 1998 ᠣᠨ ᠳᠤ 18 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠥᠨᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ 38 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ 20 ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠳᠤ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠲᠡᠢ᠃

ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠨᠳᠠ ᠺᠠᠷᠯ ᠮᠡᠯᠦᠨᠲᠣᠶᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ (1997, 1998) ᠰᠢᠪᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠵᠣᠷᠳᠠᠨᠴᠢᠺᠠᠭᠣ ᠪᠤᠯᠵᠠᠡᠶᠢᠭ ᠪᠠᠷᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ 'NBA ᠍ ᠲᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡ ᠶᠢ' ᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃[2]

1991 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 ᠍ ᠳᠦ ᠰᠠᠩ-ᠠᠩᠲᠣᠨᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ 28 ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠲ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠨ ᠢ 2006 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11 ᠍ ᠳᠦ ESPN.com 'ᠪᠦᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ IV ᠬᠣᠯᠪᠣᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠣᠣᠷ' ᠮᠡᠵᠢᠺ ᠵᠣᠩᠰᠣᠨᠣᠰᠺᠠᠷ ᠷᠣᠪᠧᠷᠲᠤᠭᠰᠠᠨᠠᠶᠢᠽᠧᠶ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠠᠰ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠭᠠᠳ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃[3]

NBA ᠍ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:NBA ᠍ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ

ᠯᠢᠭ ᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ

ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠨ ᠪᠠᠭ ОТ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ТДМ ШХ% 3 ОШ% ЧШ% ᠰᠠᠮ ᠳᠠᠮ ᠲᠠᠰ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠫᠧᠷᠠᠲ᠋ᠢᠸ ᠤᠢ ᠳᠧᠵᠢᠷ
1984-85 ᠵᠠᠽ 82 5 18.2 .471 .182 .736 1.3 5.1 1.3 0.1 5.6
1985-86 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 82 38 23.6 .489 .133 .839 2.2 7.4 1.9 0.1 7.7
1986-87 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 82 2 22.7 .499 .179 .782 1.8 8.2 2.2 0.2 7.9
1987-88 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 82 79 34.7 .574 .358 .840 2.9 13.8 3.0 0.2 14.7
1988-89 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 82 82 38.7 .538 .242 .863 3.0 13.6 3.2 0.2 17.1
1989-90 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 78 78 37.4 .514 .416 .819 2.6 14.5 2.7 0.2 17.2
1990-91 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 82 82 37.8 .507 .345 .836 2.9 14.2 2.9 0.2 17.2
1991-92 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 82 82 36.6 .482 .407 .842 3.3 13.7 3.0 0.3 15.8
1992-93 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 82 82 34.9 .486 .385 .798 2.9 12.0 2.4 0.3 15.1
1993-94 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 82 82 36.2 .528 .322 .805 3.1 12.6 2.4 0.3 15.1
1994-95 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 82 82 35.0 .542 .449 .804 3.1 12.3 2.4 0.3 14.7
1995-96 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 82 82 35.5 .538 .422 .830 2.8 11.2 1.7 0.2 14.7
1996-97 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 82 82 35.3 .548 .422 .846 2.8 10.5 2.0 0.2 14.4
1997-98 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 64 64 29.0 .528 .429 .827 2.6 8.5 1.4 0.2 12.0
1998-99 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 50 50 28.2 .488 .320 .811 2.9 7.5 1.6 0.3 11.1
1999-2000 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 82 82 29.7 .501 .355 .860 2.6 8.6 1.7 0.2 12.1
2000-01 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 82 82 29.2 .504 .462 .817 2.8 8.7 1.6 0.3 11.5
2001-02 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 82 82 31.3 .517 .321 .857 3.2 8.2 1.9 0.3 13.4
2002-03 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 82 82 27.7 .483 .363 .826 2.5 7.7 1.7 0.2 10.8
ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ 1504 1300 31.8 .515 .384 .826 2.7 10.5 2.2 0.2 13.1
ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠳᠣᠳ 10 5 19.7 .530 .333 .667 1.7 7.1 1.6 0.1 8.1

ᠫᠯᠧᠢ ᠣᠹᠹ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠨ ᠪᠠᠭ ОТ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ТДМ ШХ% 3 ОШ% ЧШ% ᠰᠠᠮ ᠳᠠᠮ ᠲᠠᠰ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠫᠧᠷᠠᠲ᠋ᠢᠸ ᠤᠢ ᠳᠧᠵᠢᠷ
1985 ᠵᠠᠽ 9 0 18.6 .467 .000 .743 2.8 4.3 1.1 0.2 6.8
1986 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 4 0 14.3 .529 1.000 .889 1.5 3.5 1.3 0.0 6.8
1987 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 5 2 31.4 .621 .800 .729 2.2 8.0 3.0 0.2 10.0
1988 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 11 11 43.5 .507 .286 .824 4.1 14.8 3.4 0.3 19.5
1989 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 3 3 46.3 .508 .750 .905 3.3 13.7 3.7 1.7 27.3
1990 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 5 5 38.8 .420 .077 .800 3.2 15.0 1.2 0.0 15.0
1991 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 9 9 41.4 .537 .407 .841 4.7 13.8 2.2 0.2 18.2
1992 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 16 16 38.9 .423 .310 .833 2.9 13.6 2.1 0.3 14.8
1993 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 5 5 38.6 .451 .385 .833 2.4 11.0 2.4 0.0 13.2
1994 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 16 16 37.3 .456 .167 .810 3.3 9.8 1.7 0.5 14.4
1995 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 5 5 38.6 .459 .400 .765 3.4 10.2 1.4 0.2 17.8
1996 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 18 18 37.7 .446 .289 .814 3.2 10.8 1.6 0.4 11.1
1997 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 20 20 37.0 .521 .380 .856 3.9 9.6 1.7 0.3 16.1
1998 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 20 20 29.8 .494 .346 .718 3.0 7.8 1.6 0.2 11.1
1999 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 11 11 32.0 .400 .333 .739 3.3 8.4 1.6 0.1 11.1
2000 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 10 10 35.0 .461 .389 .767 3.0 10.3 1.3 0.2 11.2
2001 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 5 5 37.2 .459 .000 .714 5.6 11.4 2.0 0.6 9.8
2002 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 4 4 35.3 .450 .286 .923 4.0 10.0 2.8 0.3 12.5
2003 ᠢᠦᠲ᠋ᠠ 5 5 29.8 .462 .000 1.000 3.2 5.2 1.6 0.2 11.2
ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ 182 165 35.2 .473 .326 .810 3.3 10.1 1.9 0.3 13.4

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

{{1992 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ}} {{1996 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ}} ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭ ᠲᠦ

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:NBA ᠍ ᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ MVP ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:NBA ᠍ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠲᠠᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ