ᠵᠣᠩ ᠬᠠᠪᠠᠯᠢᠴᠧᠺ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠵᠣᠩ ᠵᠧᠢ «ᠬᠣᠨᠳᠣ» ᠬᠠᠪᠠᠯᠢᠴᠧᠺ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ John J. "Hondo" Havlicek; 1940 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8, ᠣᠬᠠᠶᠣ᠂ ᠮᠠᠷᠲ᠋ᠢᠨᠰ-ᠹᠧᠷᠷᠢ) — ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠡᠶᠢᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠᠨ ᠤ «ᠪᠣᠰᠲᠠᠨ ᠰᠧᠯᠲ᠋ᠢᠺᠰ» ᠪᠠᠭ ᠲᠤ 19621978 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ MVP ᠍ ᠪᠡᠷ᠂ 13 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠳᠣᠮᠣᠭᠲᠤ 50 ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠡᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠵᠣᠩ ᠤᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨᠢᠢ «ᠬᠣᠨᠳᠣ» (1952) ᠺᠢᠨᠣ᠋ᠨ ᠤ ᠳᠦᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠣᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

NBA ᠍ ᠳᠤ ᠡᠯᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ 1963 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠷ ᠲᠦ ᠠᠦ᠋ᠷᠪᠠᠬᠤ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠢᠯ ᠷᠠᠰᠰᠧᠯᠯᠪᠣᠪ ᠺᠣᠦᠽᠢᠰᠡᠮ ᠵᠣᠩᠰᠣ ᠨᠠᠷᠠᠲᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 14.3 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ᠂ 6.7 ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ᠂ 2.2 ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠳᠤ 27.5 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲᠠᠨᠳᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠵᠢᠯᠤᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠬᠢ ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ 1965 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠪᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ «ᠹᠢᠯᠠᠳᠧᠯᠹᠢᠶ᠎ᠠ 76 ᠍ ᠢ» ᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ (110:109) ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠴᠠᠭ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠤ ᠠᠴᠠ 5 ᠰᠧᠺᠦᠶᠢᠨᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠪᠠᠯᠢᠴᠧᠺ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠲᠠᠰᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

1971, 1972 ᠣᠨ ᠳᠤ 28.9 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ᠂ 9.0 ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ᠂ 7.5 ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ 45.4 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲᠤᠨ ᠳᠤ᠂ 27.5 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ᠂ 8.2 ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ᠂ 7.5 ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ 45.1 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠳᠤᠮᠳᠠᠵᠢᠯᠵᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠲᠡᠷᠡ 1974 ᠣᠨ ᠳᠤ MVP ᠍ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ «ᠮᠢᠯᠤᠣᠺᠢ ᠪᠠᠺᠰ ᠤᠨ» ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠰᠢᠪᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ 9 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃

ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠵᠣᠩ_ᠬᠠᠪᠠᠯᠢᠴᠧᠺ&oldid=420311》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ