ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠭᠢᠳᠦᠭᠡᠰᠦ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠭᠢᠳᠦᠭᠡᠰᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠢᠣᠺᠠᠷᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠢᠨᠹᠷᠠᠺ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠢ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠠᠷᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠥᠭᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠮᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠨ ᠦᠬᠦᠵᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠮᠢᠣᠺᠠᠷ ᠲᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠦᠨ ᠦ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠢᠲᠢᠮ ᠰᠤᠳᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠥᠵᠢ᠂ ᠪᠦᠯᠦᠩ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠥᠭᠯᠡᠷᠡᠪᠡᠯ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ 20-30 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠦᠵᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠭᠢᠳᠦᠭᠡᠰᠦ ᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠭᠡᠮᠲᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠰᠣᠷᠪᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠰᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠷᠠᠯ ᠭᠡᠭᠡ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠪᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ:

ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠡᠨᠡ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳᠦ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠵᠢ᠃ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦ 50 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠡᠷᠦᠰᠳᠡᠯ ᠶᠡᠬᠡᠰᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ