ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ 11 ᠣᠪᠣᠭ ᠤᠨ 36 ᠲᠥᠷᠦᠯ᠂ 70 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠦᠢᠯᠡᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠤᠴᠢᠭᠠᠳ ᠨᠢ ᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢᠨᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠣᠣᠯᠨᠠᠭᠤᠷ ᠍ ᠤᠨ ᠠᠢ ᠰᠠᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠮᠥᠰᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢᠨ ᠠᠢ ᠰᠠᠪᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠳᠠᠭ ᠳᠠᠷᠬᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠷᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠰᠠᠪᠠᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷᠥᠭᠦᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ 22 ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠷᠬᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠦᠨ ᠣᠮᠤᠯᠰᠢᠪᠸᠷᠢᠶ ᠠ ᠬᠢᠯᠢᠮ᠎ᠡᠲᠤᠯᠠ᠂ ᠵᠢᠪᠡᠭᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠳᠤᠷᠤᠨᠠᠯᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠᠶᠡᠷᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠷᠬᠠᠢᠮᠥᠩᠭᠥᠯᠢᠭ ᠬᠡᠯᠲᠡᠭᠡᠪᠤᠯᠤᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨᠭᠤᠲᠠᠷᠢᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠳᠦᠨᠪᠤᠬ᠎ᠠ ᠰᠤᠭᠤᠰᠤ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠃

ᠨᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠢ ᠰᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠯᠡᠨ᠂ ᠣᠨᠣᠨ᠂ ᠤᠯᠵᠠ᠂ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ᠂ ᠪᠤᠶᠢᠷ᠂ ᠬᠥᠬᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ 43 ᠵᠦᠢᠯ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠪᠡᠷ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠴᠤᠷᠬᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠭᠤᠰᠤ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠮᠤᠷ᠂ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ᠂ ᠥᠯᠢᠭᠡᠷ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠳᠠᠪᠬ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠴᠤᠯᠪᠤᠭᠤᠷ ᠲᠤ᠂ ᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢᠮ᠎ᠡ᠂ ᠲᠤᠯᠠ᠂ ᠵᠢᠪᠡᠭᠡ᠂ ᠣᠨᠣᠩ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠤᠷ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠳᠤᠷᠤᠨ᠂ ᠭᠤᠲᠠᠷᠢ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠥᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠠᠢ ᠰᠠᠪᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠳᠠᠭ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ-ᠤᠰᠤ᠂ ᠳᠥᠷᠦᠭᠡᠨ᠂ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ᠂ ᠬᠢᠷᠭᠠᠰ᠂ ᠭᠣᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠭ᠂ ᠪᠥᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠲᠠᠭᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠲᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠷᠭᠣᠨ᠂ ᠳᠠᠶᠢᠨ᠂ ᠲᠣᠯᠪᠣ᠂ ᠠᠴᠢᠲᠤ᠂ ᠬᠣᠩᠭᠣᠷ-ᠥᠯᠥᠨ᠂ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ᠂ ᠤᠪᠰᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠤᠷᠠᠷᠬᠠᠭ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠥᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠯᠡᠮᠡᠨ᠂ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ᠂ ᠬᠥᠬᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠠᠳᠤᠷᠤᠨ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠭᠤᠰᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ᠂ ᠮᠣᠭᠠᠢ ᠡᠷᠢᠶᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ᠂ ᠨᠢᠴᠦᠭᠦᠨ ᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠨᠢ ᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠠᠢ ᠰᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠪᠣᠯ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠤᠨᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠲᠠᠢ᠂ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠬᠣᠣᠷ ᠲᠠᠢ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠨ ᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ᠂ ᠬᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠳ᠋ ᠠᠭᠤᠷᠠᠰᠤ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠠᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

XVIII—19 ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠮᠥᠷᠡᠨ᠂ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠠᠩᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠳᠠᠷᠬᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ᠃ ᠰᠢᠰᠢᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠷ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠠᠴᠠ 19 ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ 70 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠠᠩᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠫ᠃ ᠨ᠃ ᠫᠣ ᠲᠠᠨᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠳᠠᠷᠬᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢ 1943 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠶᠢᠯᠦᠩᠬᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠬᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠬᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠯᠠ᠂ ᠵᠢᠪᠡᠭᠡ᠂ ᠬᠠᠳᠤᠷᠤᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡᠲᠡᠢ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠷ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠳᠠᠷᠬᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠵᠦ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ 100 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠰᠠᠯᠪᠠᠷᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠠᠭᠠᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠥᠰᠬᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠳ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠠᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠭᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠵᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠦᠷᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ