ᠵᠢᠩᠰᠡ ᠳᠦ ᠰᠤᠮᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠵᠢᠩᠰᠡ ᠳᠦ ᠰᠤᠮᠤ
ᠵᠢᠩᠰᠡᠲᠦ ᠰᠤᠮᠤ
ᠰᠤᠮᠤ
ᠡᠵᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ
ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠪᠠᠭ (‌5) 1. ᠤᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ
2. ᠬᠦᠢᠰᠦ
3. ᠬᠥᠨᠥᠭ
4. ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠰᠤ
5. ᠪᠣᠳᠢ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 5313 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2012) 2,051 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ 64070
ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ
ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ᠂ ↗ ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ
ᠪᠠᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ↘ ᠪᠣᠭᠳᠠ
ᠪᠠᠶᠠᠨᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ↓ ᠪᠠᠶᠠᠩᠭᠤᠪᠢ

ᠵᠢᠩᠰᠡ ᠳᠦ (ᠵᠢᠩᠰᠡᠲᠦ) ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ