ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
International Judo Federation.png

ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ (ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ 世界柔道锦标赛)ᠨᠢ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨᠲᠡᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠣᠯᠢᠮᠢᠫ ᠦᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ 1994 ᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ 1956 ᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠳᠠ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠨᠠᠼᠴᠢ ᠱᠣᠣᠺᠢᠴᠢ᠂ 1956 ᠤᠨ

ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠲᠣᠤᠺᠢᠣ᠋ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠬᠦᠢ ᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠵᠡᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠼᠴᠢ ᠱᠣᠣᠺᠢᠴᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠭᠡᠭᠳᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠶᠣᠰᠢᠮᠠᠴᠦ ᠶᠣᠰᠢᠭᠢᠺᠣ ᠶᠢ ᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 2 ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ 2 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠨ ᠯᠠ ᠲᠣᠤᠺᠢᠣ᠋ ᠍ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠶᠠᠫᠣᠨᠴᠤᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ 2 ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠤ᠃ 1961 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠠᠯᠬᠤᠨ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠍ ᠤᠨ ᠫᠠᠷᠢᠰ ᠲᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠍ ᠤᠨ ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋ᠴ ᠠᠨᠲᠠᠨ ᠭᠧᠧᠰᠢᠨ᠋ᠺ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠣᠨᠡ ᠺᠣᠣᠵᠢ ᠶᠢ ᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

1965 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠩ ᠦᠨ 3 ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ (-68 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ᠂ -80 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ᠂ +80 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ) ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1964 ᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋ ᠨᠢ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ 1968 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠢ ᠥᠨᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡᠲᠦ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠨᠴᠥᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠬᠥᠭᠵᠢᠬᠦ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠳᠥᠩᠭᠡᠵᠢ 1980 ᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠯᠠ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠯ᠂ ᠰᠥᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ 1987 ᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋ᠴᠢᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠵᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ 3 ᠠᠯᠲᠠ᠂ 2 ᠮᠥᠩᠭᠥ᠂ 4 ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠢᠲᠦᠭᠡᠳ ᠪᠤᠢ᠃ ᠮᠥᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ 1 ᠮᠥᠩᠭᠥ᠂ 1 ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ  ᠨᠡᠷ᠎ᠡ  ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠢᠩ
2Silver medal icon.svg ᠮᠥᠩᠭᠥ 12 ᠣᠳᠪ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯᠵᠢᠨᠨᠢᠮ᠎ᠠ 1989 Flag of SFR Yugoslavia.svg ᠶᠣᠭᠣᠰᠯᠠᠪᠪᠧᠯᠭᠠᠷᠢᠳᠤ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ -95 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
3Bronze medal icon.svg ᠬᠦᠷᠡᠯ 12 ᠳᠠᠰᠢᠭᠣᠮᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ 1989 Flag of SFR Yugoslavia.svg ᠶᠣᠭᠣᠰᠯᠠᠪᠪᠧᠯᠭᠠᠷᠢᠳᠤ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ -60 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
3Bronze medal icon.svg ᠬᠦᠷᠡᠯ 19 ᠬᠡᠰᠢᠭᠪᠠᠲ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠦ-ᠣᠳᠣ 2005 Flag of Egypt.svg ᠶᠸᠵᠠᠫᠲᠺᠠᠢᠷ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ -57 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
1Gold medal icon.svg ᠠᠯᠲᠠ 7 ᠬᠠᠰᠢᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 2009 ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲᠷᠣᠲᠲ᠋ᠧᠷᠳᠠᠮ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ -66 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
3Bronze medal icon.svg ᠬᠦᠷᠡᠯ 16 ᠬᠠᠰᠢᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 2010 ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨᠲᠣᠤᠺᠢᠣ᠋ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ -66 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
3Bronze medal icon.svg ᠬᠦᠷᠡᠯ 16 ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠨᠳᠠᠮ ᠢᠶᠠᠨ 2010 ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨᠲᠣᠤᠺᠢᠣ᠋ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ -52 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
1Gold medal icon.svg ᠠᠯᠲᠠ 6 ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ 2013 ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯᠷᠢᠤ᠋ ᠳ᠋ᠸ ᠵᠠᠨ᠋ᠸᠶᠢᠷᠤ᠋ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ -48 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
2Silver medal icon.svg ᠮᠥᠩᠭᠥ 6 ᠳᠠᠰᠢᠳᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠤᠷᠲᠦᠪᠰᠢᠨ 2013 ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯᠷᠢᠤ᠋ ᠳ᠋ᠸ ᠵᠠᠨ᠋ᠸᠶᠢᠷᠤ᠋ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ -60 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
1Gold medal icon.svg ᠠᠯᠲᠠ ᠭᠠᠩᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠣᠳᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 2014 ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠰᠴᠧᠯᠶᠠᠪᠢᠨᠰᠺ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ -60 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ

ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2012 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠠᠭ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ᠂ ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ ᠢ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ 3:2ᠤᠨᠤᠭ᠎ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠤ 2:3 ᠍ᠤᠨᠤᠭ᠎ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠳᠤ 5:0 ᠍ᠤᠨᠤᠭ᠎ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠨ 5 ᠍ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠵᠠᠢ᠃

ᠮᠧᠳᠠᠯ  ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ
3Bronze medal icon.svg ᠬᠦᠷᠡᠯ 2007 ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩᠬᠢᠲᠠᠳ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ[1][2] 48 kg ᠪᠠᠰᠠᠩᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠩᠴᠢᠮᠡᠭ
52 kg ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠨᠳᠠᠮ ᠢᠶᠠᠨ
57 kg ᠬᠡᠰᠢᠭᠪᠠᠲ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠦ-ᠣᠳᠣ
63 kg ᠼᠧᠳᠡᠪᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡᠵᠠᠶᠠ
70 kg ᠬᠦᠷᠦᠯᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠬᠡᠰᠢᠭ
78 kg ᠫᠦᠷᠪᠦᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᡀᠠᠮᠣᠳᠡᠭᠳᠡ
+78 kg ᠳᠣᠷᠵᠢᠭᠣᠲᠤᠪ ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠡᠩᠬᠠᠨ ᠳᠤ
2Silver medal icon.svg ᠮᠥᠩᠭᠥ 2014 ᠴᠧᠯᠶᠠᠪᠢᠨᠰᠺᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ 48 kg ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ
48 kg ᠭᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠳᠬᠣᠨᠴᠡᠴᠡᠭ
52 kg ᠮᠥᠩᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠨᠳᠠᠮ ᠢᠶᠠᠨ
52 kg ᠠᠳ᠋ᠢᠶᠠᠰᠠᠮᠪᠤᠤᠭ ᠢ ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ
57 kg ᠳᠣᠷᠵᠢᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠰᠤᠮᠢᠶ᠎ᠠ
63 kg ᠴᠢᠨ ᠳᠦ-ᠠᠶᠤᠱᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠷᠡᠩᠨᠠᠳᠮᠢᠳ
63 kg ᠪᠠᠯᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥᠩᠴᠢᠮᠡᠭ
70 kg ᠴᠢᠨ ᠳᠦ-ᠠᠶᠤᠱᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ
+70 kg ᠪᠠᠲᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ

ᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ 7 ᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 14 ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃

ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ
1956-1963 1965 1967-1975 1979-1997 1999 ᠍ ᠣᠳᠣ
ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠬᠦᠢ
(ᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ)
ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠬᠦᠢ
(ᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ)
ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠵᠢᠩ
+80 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠵᠢᠩ
+93 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠵᠢᠩ
+95 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠵᠢᠩ
+100 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠵᠢᠩ
-93 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠵᠢᠩ
-95 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠵᠢᠩ
-100 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠢᠩ
-80 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠢᠩ
-80 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠢᠩ
-86 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠢᠩ
-90 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠢᠩ
-70 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠢᠩ
-78 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠢᠩ
-81 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠵᠢᠩ
-68 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠵᠢᠩ
-63 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠵᠢᠩ
-71 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠵᠢᠩ
-73 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠵᠢᠩ
-65 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠵᠢᠩ
-66 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠡᠲᠦ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠵᠢᠩ
-60 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ

ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ
1980-1997 1999 ᠍ ᠣᠳᠣ
ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠬᠦᠢ
(ᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ)
ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠵᠢᠩ
+72 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠵᠢᠩ
+78 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠵᠢᠩ
-72 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠵᠢᠩ
-78 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠢᠩ
-66 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠢᠩ
-70 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠢᠩ
-61 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠢᠩ
-63 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠵᠢᠩ
-56 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠵᠢᠩ
-57 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠵᠢᠩ
-52 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ
ᠬᠡᠲᠦ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠵᠢᠩ
-48 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ

ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠠᠨᠲ᠋ᠠᠷᠺᠲ᠋ᠢᠳ᠋ ᠍ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠢᠪ ᠲᠦ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ
1956 I ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ, ᠲᠣᠤᠺᠢᠣ᠋ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ
1958 II ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ, ᠲᠣᠤᠺᠢᠣ᠋ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ
1961 III ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ, ᠫᠠᠷᠢᠰ ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ
1965 IV ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ, ᠷᠢᠣ ᠳᠧ ᠵᠠᠨᠧᠢᠷᠣ Flag of Japan.svg Japan
1967 V ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ, ᠰᠤᠯᠲᠠ-ᠯᠠᠢᠺ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ
1969 VI Flag of Mexico.svg ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣ, ᠮᠧᠬᠢᠺᠣ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ
1971 VII Flag of Germany.svg ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ, ᠯ ᠳᠦᠸᠢᠭᠰᠬᠠᠹᠧᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ
1973 VIII ᠰᠸᠢᠰ ᠰᠸᠢᠰ , ᠯᠣᠽᠠᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ
1975 IX Flag of Austria.svg ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠶ᠎ᠠ, ᠸᠸᠨᠠ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ
1977 ᠴᠤᠴᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ
1979 XI ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ, ᠫᠠᠷᠢᠰ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ
1981 XII ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ, ᠮᠠᠰᠲᠷᠢᠬᠡ ᠳᠦ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ
1983 XIII ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ, ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ
1985 XIV ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ, ᠰᠤᠤᠯ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ

ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ
1980 I ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ, ᠨᠶᠤ-ᠢᠣᠷᠺ Flag of Austria.svg ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠶ᠎ᠠ
1982 II ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ, ᠫᠠᠷᠢᠰ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ
1984 III Flag of Austria.svg ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠶ᠎ᠠ, ᠸᠸᠨᠠ ᠪᠧᠯᠬᠢ ᠪᠧᠯᠬᠢ
1986 IV ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ, ᠮᠠᠰᠲᠷᠢᠬᠡ ᠳᠦ Flag of the United Kingdom.svg ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ)

ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ
1987 XV Flag of Germany.svg ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ, ᠡᠰᠰᠧᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ
1989 XVI Flag of SFR Yugoslavia.svg ᠶᠣᠭᠣᠰᠯᠠᠪ, ᠪᠧᠯᠭᠠᠷᠢᠳᠤ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ
1991 XVII Flag of Spain.svg ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ, ᠪᠠᠷᠰᠧᠯᠤᠨᠠ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ
1993 XVIII Flag of Canada.svg ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ, ᠬᠠᠮᠢᠯᠲ᠋ᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ
1995 XIX ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ, ᠴᠢᠪᠠ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ
1997 XX ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ, ᠫᠠᠷᠢᠰ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ
1999 XXI Flag of the United Kingdom.svg ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ), ᠪᠸᠷᠮᠢᠩᠬᠠᠮ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ
2001 XXII ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ, ᠮᠠᠨ ᠢᠶᠸᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ
2003 XXIII ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ, ᠣᠤᠰᠠᠺᠠ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ
2005 XXIV Flag of Egypt.svg ᠶᠸᠵᠠᠫᠲ, ᠺᠠᠢᠷ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ
2007 XXV ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ, ᠷᠢᠣ ᠳᠧ ᠵᠠᠨᠧᠢᠷᠣ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ
2009 XXVI ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ, ᠷᠣᠲᠲ᠋ᠧᠷᠳᠠᠮ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ
2010 XXVII ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ, ᠲᠣᠤᠺᠢᠣ᠋ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ
2011 XXVIII ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ, ᠫᠠᠷᠢᠰ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ
2013 XXIX ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ, ᠷᠢᠤ᠋ ᠳ᠋ᠸ ᠵᠠᠨ᠋ᠸᠶᠢᠷᠤ᠋ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ
2014 XXX ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠰ, ᠴᠧᠯᠶᠠᠪᠢᠨᠰᠺ
2015 XXXI ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ, ᠰᠠᠩ-ᠫᠠᠤᠯᠤ

ᠪᠦᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2013 ᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ᠃

ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠯᠲᠠ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ
1 Flag of Japan.svg ᠶᠠᠫᠣᠨ 115 75 84 274
2 Flag of France.svg ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ 43 29 64 136
3 Flag of South Korea.svg ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ 25 9 50 84
4 Flag of Cuba.svg ᠺᠦᠪᠠ 17 18 32 67
5 Flag of the United Kingdom.svg ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ) 16 17 29 62
6 Flag of the People's Republic of China.svg ᠬᠢᠲᠠᠳ 16 12 17 45
7 Flag of the Netherlands.svg ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ 14 21 39 74
8 Flag of the Soviet Union.svg ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ 11 13 33 57
9 Flag of Belgium (civil).svg ᠪᠧᠯᠬᠢ 8 13 19 40
10 Flag of Russia.svg ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ 7 8 24 39
11 Flag of Germany.svg ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 6 10 21 37
12 Flag of Poland.svg ᠫᠣᠯᠢᠰᠢ 6 3 21 30
13 Flag of Brazil.svg ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ 5 10 19 34
14 Flag of Italy.svg ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ 5 6 17 28
15 Flag of North Korea.svg ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ 5 3 7 15
16 ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Country data ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ 4 8 16 28
17 Flag of Austria.svg ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠶ᠎ᠠ 4 2 8 14
18 Flag of East Germany.svg ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 3 2 14 19
19 Flag of Germany.svg ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 2 11 25 38
20 Flag of Spain.svg ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ 2 8 9 19
21 Flag of Hungary.svg ᠬᠠᠩᠭᠠᠷᠢ 2 4 16 22
22 Flag of Israel.svg ᠢᠰᠷᠸᠯ 2 3 2 5
23 Flag of Mongolia.svg ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ 2 2 4 8
24 Flag of Greece.svg ᠭᠷᠧᠺ 2 2 2 6
25 Flag of Uzbekistan.svg ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ 2 1 5 8
26 Flag of Iran.svg ᠢᠷᠡᠨ 2 0 3 5
27 Flag of Colombia.svg ᠺᠣᠯᠤᠮᠪᠢᠶ ᠠ 2 0 0 2
28 Flag of Georgia.svg ᠭᠦᠷᠦᠵᠢᠶ ᠠ 1 8 9 18
29 Flag of Ukraine.svg ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ 1 4 6 11
30 Flag of Azerbaijan.svg ᠠᠽᠧᠷᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠨ 1 2 10 13
31 Flag of Kazakhstan.svg ᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨ 1 2 2 5
32 Flag of Argentina.svg ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ 1 1 0 2
33 Flag of Tunisia.svg ᠲᠤᠨᠢᠰ 1 0 4 5
34 Flag of SFR Yugoslavia.svg ᠶᠣᠭᠣᠰᠯᠠᠪ 1 0 2 3
35 Flag of Venezuela.svg ᠸᠧᠨᠧᠰᠤᠯ 1 0 0 1
Flag of Kosovo.svg ᠺᠣᠰᠪᠣ 1 0 0 1
37 Flag of Portugal.svg ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ 0 3 5 8
38 Flag of Turkey.svg ᠲᠦᠷᠺ 0 3 4 7
39 Flag of Australia.svg ᠠᠦᠢᠰᠲ᠋ᠷᠯᠢᠶ᠎ᠠ 0 3 3 6
40 Flag of Estonia.svg ᠡᠰᠲᠠᠨ 0 3 1 4
41 Flag of Belarus.svg ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰ 0 2 6 8
42 Flag of Egypt.svg ᠶᠸᠵᠠᠫᠲ 0 2 3 5
43 Flag of Switzerland.svg ᠰᠸᠢᠰ 0 2 2 4
Flag of Czechoslovakia.svg ᠴᠧᠬᠣᠰᠯᠣᠸᠠᠺ 0 2 2 4
45 Flag of Romania.svg ᠷᠤᠮᠠᠨᠢᠶ ᠠ 0 1 9 10
46 Flag of Canada.svg ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ 0 1 5 6
Flag of Slovenia.svg ᠰᠯᠣᠸᠧᠨᠢ 0 1 5 6
48 Flag of Bulgaria.svg ᠪᠣᠯᠭᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ 0 1 3 4
49 Flag of Algeria.svg ᠠᠯᠵᠢᠷᠢᠶ ᠠ 0 1 2 3
Flag of Moldova.svg ᠮᠣᠯᠳᠤᠪᠠ 0 1 2 3
51 Flag of Norway.svg ᠨᠤᠷᠸᠸᠢ 0 1 1 2
52 Flag of Sweden.svg ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ 0 1 0 1
Flag of Montenegro.svg ᠮᠣᠨᠲ᠋ᠧᠨᠧᠭᠷᠣ᠋ 0 1 0 1
54 Flag of the Czech Republic.svg ᠴᠧᠺ 0 0 3 3
55 Flag of Latvia.svg ᠯᠠᠲ᠋ᠸᠪᠢᠶ ᠠ 0 0 1 1
Flag of Serbia and Montenegro.svg ᠰᠧᠷᠪᠢ ᠪᠠ ᠮᠣᠨᠲ᠋ᠧᠨᠧᠭᠷᠣ᠋ 0 0 1 1
Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠸᠠᠨ 0 0 1 1
Flag of Tajikistan.svg ᠲᠠᠵᠢᠺᠢᠰᠲᠠᠨ 0 0 1 1
Flag of Puerto Rico.svg ᠫᠦ᠋ᠷᠲ᠋ᠣ-ᠷᠢᠺᠣ 0 0 1 1
Flag of Armenia.svg ᠠᠷᠮᠧᠨ 0 0 1 1
Flag of New Zealand.svg ᠰᠢᠨ᠎ ᠡ ᠽᠸᠨᠯᠠᠨᠲᠤ᠋ 0 0 1 1
Flag of Finland.svg ᠹᠢᠨᠯᠠᠨᠲ 0 0 1 1
Flag of Lithuania.svg ᠯᠢᠲ᠋ᠤᠠᠨᠢᠶ ᠠ 0 0 1 1

ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ

ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ 1994 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ 2006 ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ 4 ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 2007 ᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠰ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋ᠴᠢᠳ ᠵᠣᠳᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠃ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠳᠦ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ 60, +100, ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ 48, +78 ᠵᠢᠩᠭᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠬᠠᠰᠴᠢ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ 60 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ - +90 ᠺᠢᠯᠣᠭᠷᠠᠮ᠂ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ 52 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ - +70 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ 5 ᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠳᠡᠭ᠃ ᠤᠭ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠦᠯᠦ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠨᠮᠧᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠣᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ
ᠠᠯᠲᠠ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠠᠯᠲᠠ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠬᠦᠷᠡᠯ
1994 ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ, ᠫᠠᠷᠢᠰ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ Flag of the United Kingdom.svg ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ) ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ
ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠰ
ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ
1998 Flag of Belarus.svg ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰ, ᠮᠢᠨᠰᠺ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠰ
ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ
ᠺᠦᠪᠠ ᠺᠦᠪᠠ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠪᠧᠯᠬᠢ ᠪᠧᠯᠬᠢ
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ
2002 ᠰᠸᠢᠰ ᠰᠸᠢᠰ , ᠪᠠᠽᠧᠯ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠭᠦᠷᠦᠵᠢᠶ ᠠ ᠭᠦᠷᠦᠵᠢᠶ ᠠ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠺᠦᠪᠠ ᠺᠦᠪᠠ Flag of Italy.svg ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ
2006 ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ, ᠫᠠᠷᠢᠰ ᠭᠦᠷᠦᠵᠢᠶ ᠠ ᠭᠦᠷᠦᠵᠢᠶ ᠠ ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠰ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠺᠦᠪᠠ ᠺᠦᠪᠠ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ
2007 ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ, ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ
ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠺᠦᠪᠠ ᠺᠦᠪᠠ ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠰ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
2008 ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ, ᠲᠣᠤᠺᠢᠣ᠋ ᠭᠦᠷᠦᠵᠢᠶ ᠠ ᠭᠦᠷᠦᠵᠢᠶ ᠠ ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠰ
ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ
ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ
ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ
2010 Flag of Turkey.svg ᠲᠦᠷᠺ, ᠠᠨᠲ᠋ᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠰ
ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ
ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ
Flag of Turkey.svg ᠲᠦᠷᠺ
2011 ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ, ᠫᠠᠷᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ
ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ
ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ
ᠺᠦᠪᠠ ᠺᠦᠪᠠ
2012 ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ, ᠰᠠᠯᠢᠪᠠᠳᠣᠷ᠂ ᠪᠠᠬᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠰ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ
ᠭᠦᠷᠦᠵᠢᠶ ᠠ ᠭᠦᠷᠦᠵᠢᠶ ᠠ
ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ
ᠺᠦᠪᠠ ᠺᠦᠪᠠ

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ