ᠵᠢᠠᠺᠢᠮ ᠨᠣᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠵᠢᠠᠺᠢᠮ ᠰᠢᠮᠣᠨ ᠨᠣᠠ[1] (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Joakim Simon Noah, 1985 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 ᠍ ᠳᠤ ᠨᠶᠤ-ᠢᠣᠷᠺ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ-ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠺᠠᠭᠣ ᠪᠤᠯᠵᠠ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠣᠠ ᠹᠯᠣᠷᠢᠳᠠᠭᠡᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ №9 ᠍ ᠪᠡᠷ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠲᠣᠪᠴᠢᠬᠠᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2013-2014 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠵᠠ ᠪᠠᠭ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠳᠧᠷᠷᠢᠺ ᠷᠣᠦᠽᠠ᠋ ᠪᠡᠷᠲᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠯᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠳᠦ ᠨᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ 11.3 ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠠᠪᠤᠯᠲᠠ᠂ 5.4 ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ᠂ 1.5 ᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠰᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ NBA ᠍ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠨᠣᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠲᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠧᠨᠨᠢᠰᠴᠢᠨ ᠶᠠᠩᠨᠢᠺ ᠨᠣᠠ᠂ ᠡᠬᠡ ᠨᠢ ᠰᠸᠸᠳᠡᠨᠡᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠰᠧᠼᠢᠯᠡᠶ᠎ᠡ ᠷᠣᠳᠧ ᠨᠠᠷ ᠠᠵᠡᠢ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. NBA.com Joakim Noah Draft 2007 Profile. NBA.com. July 4, 2008 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2007 ᠣᠨ ᠤ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ {{2011 ᠣᠨ ᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ}}

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ