ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ ᠦᠨ ᠬᠦᠯᠡᠮᠵᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

«ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠴᠡᠴᠡᠭᠡᠰ ᠦᠨ ᠬᠦᠯᠡᠮᠵᠢ» — 2013 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠺᠢᠨᠣ᠋.

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ