ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠤᠰ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ᠂ ᠶᠠᠫᠣᠨ᠂ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠭ ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠳᠠᠭ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠥᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠪᠠᠨᠢ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠮᠤᠵᠢᠭᠤᠳᠠ ᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ