ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠶᠣᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠶᠣᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡ
ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠶᠣᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠣᠷᠣᠨᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠨᠰᠤ ᠮᠤᠵᠢ
ᠡᠵᠡᠮᠨᠡᠭᠴᠢ3,000 ᠬᠦᠮᠦᠨ (1999)
ᠬᠡᠯᠡᠲᠡᠨᠶᠣᠭᠤᠷ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ
ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢ
ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ
ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠰᠦᠭᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ
ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ  (ᠠᠩᠭᠯ᠃)
ISO 639-3yuy

ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠨᠰᠤ ᠮᠤᠵᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠣᠨ ᠢ ᠶᠣᠭᠤᠷ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠡᠳᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠯᠳᠦᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠦᠨ 3000 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠠᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠣᠭᠣᠷ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠶᠣᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡ (ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ 东部裕固语᠂ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Eastern Yugur language, ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠠ ᠶᠣᠭᠦᠷᠰᠺ ᠦ ᠢᠵᠠ ᠤᠺ) ᠍ ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠴᠥᠭᠡᠨ᠃ ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠶᠣᠭᠣᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠲᠡᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃[1] ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠯᠠ ᠠᠮᠠᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠨᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠳᠦ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠰᠦᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠦᠭᠡᠰ ᠦᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠂ ᠬᠣᠯᠢᠴᠠ ᠨᠢ ᠤᠶᠢᠭᠤᠷ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ