ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ

ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ
ᠤᠯᠤᠰ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
ᠰᠤᠮᠤ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ ᠰᠤᠮᠤ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ (~100%)
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ (ГЦ+8)

ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢ ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ ᠰᠤᠮᠤ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ 2009 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ 30,000 ᠣᠷᠴᠢᠮ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ 12 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ 6 ᠍ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ 1 ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ 6 ᠍ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ᠃

ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠫᠢᠷᠲ ᠪᠠᠯ ᠪᠤᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ (ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠫᠢᠷᠲ ᠪᠠᠯ ᠪᠤᠷᠠᠮ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ) 1943 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠲᠤ 15 ᠲᠣᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ[1]

ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ ᠰᠤᠮᠤ) ᠨᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ 9 ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ: ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ 1 ᠍ ᠪᠠᠭ᠂ ᠰᠢᠷᠬᠡᠨᠴᠡᠭ 2 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠭ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ 3 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠭ᠂ ᠬᠡᠷᠬᠡ 4 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠭ᠂ ᠲᠦᠩᠬᠦᠯ 5 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠭ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠠᠩᠭᠠᠢ 6 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠭ᠂ ᠮᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ 7 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠭ᠂ ᠲᠠᠷᠨᠢ 8 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠭ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠠᠷᠴᠠᠲ 9 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠭ᠂

Aᠬ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ