ᠵᠠᠺ ᠺᠠᠷᠲᠦᠶ᠎ᠡ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠵᠠᠺ ᠺᠠᠷᠲᠦᠶ᠎ᠡ

ᠵᠠᠺ ᠺᠠᠷᠲᠦᠶ᠎ᠡ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ: Jacques Cartier: 1491 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31– 1557 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1) ᠨᠢ ᠪᠷᠧᠲ᠋ᠣᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠍ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠷᠤ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠯ ᠳᠦ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ