ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠢ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠲᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ
ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠣᠲᠠ
ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
ᠰᠤᠮᠤ᠂ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠦ 1.ᠯᠦᠪᠸᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ
2.ᠬᠤᠩᠬᠤᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠦ
3.ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠤᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ
4.ᠠᠷᠦ ᠬᠦᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠦ
5.ᠭᠠᠬᠠᠶᠢᠳᠦ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ
6.ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠦ
7.ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠰᠤᠮᠤ
8.ᠦᠯᠵᠶᠢᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ ᠰᠤᠮᠤ
9.ᠭᠡᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠰᠤᠮᠤ
10.ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤ
11.ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠤᠨᠢ ᠰᠤᠮᠤ
12.ᠲᠤᠯᠤᠳᠤ ᠰᠤᠮᠤ
13.ᠴᠢᠪᠠᠭᠠᠳᠦ ᠰᠤᠮᠤ
14.ᠦᠨᠡᠭᠡᠴᠢ ᠰᠤᠮᠤ
15.ᠦᠨᠡᠭᠡᠴᠢ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ
16.ᠦᠷᠭᠡᠨᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ
17.ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠱᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ
18.ᠭᠠᠳᠠᠰᠦ ᠰᠦᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 17500ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2010ᠤᠨ) 279371 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 17 ᠬᠦᠮᠦᠨ/km²
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ 50.72% - ᠬᠢᠲᠠᠳ᠂ 48.7% - ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ +86 0475-722/723
ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ 蒙G

ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠤᠯ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠃ ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠢ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠂ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ  ᠶ᠋ᠢᠡᠨ ᠺᠠᠶᠢᠯᠦ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠶ᠋ᠢᠡᠨ ᠠᠷᠤ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠤᠶᠢᠲᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ  ᠶ᠋ᠢᠡᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠ ᠬᠤᠤᠯᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠬᠤᠳᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠶ᠋ᠢᠡᠨ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠬᠦᠷᠰᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠭ ᠦᠨ119°14′ᠡᠴᠡ125°57′᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠦ ᠦᠷᠭᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ43°50′ ᠡᠴᠡ 45°50′   ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠵᠦ ᠂ 17500 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠤᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠂ᠮᠠᠨᠵᠦ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠳ᠂ ᠬᠤᠳᠤᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ279371(ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ 2010 ᠤᠨ ᠦ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠮ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠠᠶᠢᠲ᠋ᠠ ) ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ 48.7% ᠵᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃


ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

     ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠦᠶᠡᠰ ᠦᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠡᠥᠬᠡ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠳ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ ᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠦᠷᠳᠤᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠰᠤᠳᠤ》 ᠳᠦ ᠲᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠦᠶᠡᠰ ᠲᠦ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠰᠠᠩ ᠲᠠᠪᠤᠨᠠᠩ ᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠰᠠᠩ ᠲᠠᠪᠤᠨᠠᠩ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠂ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠦᠬᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠳᠦ ᠭᠦᠩᠵᠦ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠤᠯ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠵᠠᠷᠴᠢᠭᠤᠳ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ᠵᠠᠷᠴᠢᠭᠤᠳ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠨᠠᠷ ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠬᠦᠭᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠤᠪᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠦ ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠬᠠᠯᠳᠤᠨ ᠦ ᠲᠦᠩᠭᠡᠯᠢᠭ ᠭᠤᠷᠤᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠨᠤᠳᠤᠭᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠪᠤᠳᠠᠨᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠦ ᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠤᠪᠤᠭᠳᠠᠨ ᠳᠦ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠷᠴᠢᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠦᠢᠯᠡᠳᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠤᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠴᠢᠭᠤᠳᠠᠢ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠵᠠᠯᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠦ ᠠᠨᠳᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠠᠯᠮ᠎ᠠ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠵᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠳᠦ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠠᠮᠢ ᠵᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ 1206 ᠤᠨ ᠳᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯᠲᠠᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠦᠷᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠳᠦ  ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃      ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠦ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠦ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠳᠤᠭ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠳᠤᠮ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠳᠤᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ ᠲᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠭᠤᠴᠢ ᠤᠮᠪᠤᠯᠤ ᠤᠪᠰᠢ ᠤᠶᠢᠵᠠᠩ ᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠳᠦ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠦᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠨᠤᠶᠠᠳ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠳᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠴᠦ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠯ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠦᠪᠦᠷ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠳᠦ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠤᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠺᠠᠶᠢᠶᠤᠸᠠᠨ᠂ᠴᠠᠩᠳᠦ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠮᠠᠯᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠦ ᠤᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠦ ᠵᠢᠭᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠤᠳᠤ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠭ ᠦᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠯᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ  ᠶᠤᠮ᠃

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠡᠴᠡ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠲᠠ᠄ 《ᠵᠠᠷᠤᠳ》ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠢᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠲᠡᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩᠨᠠᠯᠲᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠦᠢ᠃


ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠢᠷᠡᠯ 2[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

     ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠃ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠨᠢ ᠣᠪᠤᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ 《 ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠋ᠠᠨ》᠂ 《 ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠳᠤ ᠡᠨᠡ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠢ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠢ ᠵᠠᠷ᠂ ᠵᠠᠷ ᠲᠤᠩᠬᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠣᠪᠣᠭᠲᠤ ᠵᠠᠷᠴᠢᠭᠤᠳ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ 《 ᠵᠠᠷᠴᠢ》ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ 《  ᠤᠳ》 ᠪᠤᠶ᠋ᠤ 《᠊ᠭᠤᠳ》ᠪᠣᠯ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠪᠤᠶ᠋ᠤ᠂ ᠵᠠᠷᠴᠢᠭᠤᠳ ᠪᠣᠯ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢᠭᠡᠲᠡᠢ ᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠯᠲᠠᠢ᠃ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠮᠠ ᠭᠦᠦᠰᠢ ᠶᠢᠨ 《 ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠦᠷᠳᠦᠨ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠬᠡᠭᠡᠰᠦᠳᠦ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ 《ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠦᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨᠠᠩ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ ᠤᠨ 9 ᠥᠷᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠡᠯᠮ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠨᠢ ᠵᠠᠷᠴᠢᠭᠤᠳ᠂ ᠤᠷᠢᠶ᠋ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠣᠪᠤᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶᠡ  ᠪᠡᠷ ᠣᠨᠣᠨ ᠮᠥᠷᠡᠨ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠬᠠᠯᠳᠤᠨ ᠬᠠᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠣᠪᠤᠭ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃      ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠨᠢ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠣᠲᠣᠭ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶ᠋ᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠠᠩ ᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶ᠋ᠠᠭᠰᠠᠨ 《 ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ》 ᠳᠤ 《 ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠽᠦ ᠶᠢᠨ 17  ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠭᠡᠷᠡᠰᠡᠨᠵᠡ᠂ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠠᠵᠤᠭᠤ᠃ ᠡᠬᠡ ᠢᠨᠦ ᠤᠪᠠᠰᠢ ᠣᠶᠢᠵᠡᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠋ᠠᠲᠤ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠡᠮᠡᠪᠡ》 ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠨᠢ ᠪᠠᠲᠤᠮᠥᠩᠬᠡ ᠳᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠲᠣᠭ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠠᠯᠴᠣ ᠪᠣᠯᠣᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠥᠪᠥᠷ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠨ ᠮᠦᠭᠳᠡᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ 5000 ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 1628 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶᠢᠯᠡ᠂ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠡᠶᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠭᠡᠮ ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠦ ᠵᠤᠤ ᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠢᠮ ᠦᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠢᠩᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ (ᠠ᠊᠂ ᠫᠤᠩᠰᠣᠭ )

ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᠵᠣᠬᠢᠶ᠋ᠠᠯ ᠄ ᠠ᠊᠂ ᠸᠴᠢᠷ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠨᠡᠷᠡᠰᠢᠯ᠂ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠦᠷ᠂ 2008   ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠢ᠂ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠥᠬᠡ ᠬᠣᠲᠠ᠂ 1984 ᠪ᠊᠂ ᠰᠤᠳᠨᠠᠮᠳᠤᠷᠵᠢ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ ᠣᠪᠣᠭ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠯᠢᠶ᠋ᠤᠤᠨᠢᠩ ᠂ 2007

ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠨᠣᠮ ᠵᠣᠬᠢᠶ᠋ᠠᠯ ᠄ ᠳᠠᠢᠢᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠬᠠᠤᠯᠢ᠂ ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠷ᠂ 1992 ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠢᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ᠂ ᠬᠣᠲᠣᠩ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠸᠠᠩ ᠭᠦᠩ ᠤᠳ ᠦᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠱᠠᠰᠲᠢᠷ᠂ ᠬᠥᠬᠡ ᠬᠣᠲᠠ᠂ 2 006 ᠵᠠᠩ ᠮᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ᠂ ᠬᠥᠬᠡ ᠬᠣᠲᠠ᠂ 1988


ᠲᠡᠥᠬᠡ ᠵᠢᠨ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

     ᠱᠠᠩ ᠵᠸᠥ ᠴᠢᠨ ᠬᠠᠨ ᠰᠦᠢ ᠲᠠᠩ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠦ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠪᠢᠰᠬᠡᠢ ᠨᠢ ᠳ᠋ᠦᠩᠬᠤ᠂ᠦᠬᠤᠸᠠᠨ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠨᠪᠢ᠂ᠬᠢᠳᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠦ ᠵᠢᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃      ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠦ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠦ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠨᠢ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠳᠤᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃      1628ᠤᠨ ᠳᠦ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠶᠢᠳᠦ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠡᠶᠡᠳᠡᠨ ᠲᠠᠭᠠᠪᠠ᠃      1631 ᠤᠨ ᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠪᠡ᠃      1636ᠤᠨ ᠳᠦ ᠬᠤᠶᠢᠳᠦ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠴᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠩ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠬᠡᠮᠡᠪᠡ᠃      1648ᠤᠨ ᠳᠦ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠨᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠵᠤᠤ ᠤᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃      ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ᠂ ᠴᠢᠩ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠦ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠩ ᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠬᠡᠮᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠬᠡᠪ ᠵᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡᠳᠡᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠦ᠂ ᠷᠾᠸ ᠾᠸ ᠮᠤᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠤᠤ ᠤᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠷᠴᠦ ᠂ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠ 设治局 ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠦ ᠠᠲᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃      1924 ᠤᠨ ᠳᠦ᠂ᠭᠤᠤ ᠢ ᠱᠠᠨ(ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠵᠢᠡᠷ᠄ 高义山) ᠷᠾᠸ ᠾᠸ ᠮᠤᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠭᠠᠥ ᠯᠦᠪᠸᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠯᠦᠪᠸᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠴᠦ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢ ᠮᠦᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠵᠡᠬᠢᠷᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃      1933ᠤᠨ ᠳᠦ᠂ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠷᠾᠸ ᠾᠸ ᠮᠤᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠤᠤ ᠤᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠰᠢᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠤᠮᠠᠷᠠᠰᠢᠬᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠲᠦ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠦ(ᠮᠤᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠦᠪ ᠺᠠᠶᠢᠯᠦ)᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠨ᠂ᠯᠦᠪᠸᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢ ᠴᠤᠴᠠᠯᠠᠪᠠ᠃      1935ᠤᠨ ᠳᠦ᠂ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠵᠢ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠂ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠬᠡᠮᠡᠪᠠ(ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠯᠦᠪᠸᠢ)᠃      1945ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠦ᠂ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦ ᠲᠦᠷ ᠴᠠᠭ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃      1946ᠤᠨ ᠦ 1ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠦ᠂ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠠ᠂ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠵᠤᠤ ᠤᠳᠠ ᠮᠤᠵᠢ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠮᠦᠨ ᠲᠤᠰ ᠵᠢᠯ ᠳᠦ ᠴᠸᠩᠳ᠋ᠸ ᠳᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠵᠢᠡᠷ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠵᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠡᠷ᠂ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠢ ᠴᠤᠴᠠᠯᠠᠵᠦ᠂ᠵᠤᠤ ᠤᠳᠠ ᠮᠤᠵᠢ ᠵᠢ ᠵᠤᠤ ᠤᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠬᠡᠮᠡᠨ᠂ ᠷᠾᠸ ᠾᠸ ᠮᠤᠵᠢ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠠᠭᠠᠷ ᠠ᠂ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠢ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠦᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠬᠡᠮᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠤᠰ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠦ᠂ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠨᠠᠮ ᠦᠨ ᠵᠤᠤ ᠤᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠦ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠪᠡ᠃1947ᠤᠨ ᠦ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠦ᠂ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠵᠢ ᠯᠢᠶᠤᠤᠵᠢᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠷᠢᠮ ᠦᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ 1947ᠤᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠦ᠂ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠦᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ 1948ᠤᠨ ᠦ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠦ᠂ ᠯᠢᠶᠤᠤᠵᠢᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠵᠢ ᠴᠤᠴᠠᠯᠠᠵᠦ᠂ᠯᠢᠶᠤᠤᠪᠸᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠷᠢᠮ ᠦᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ 1949ᠤᠨ ᠦ 4ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠦ᠂ᠵᠢᠷᠢᠮ ᠦᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ 1949ᠤᠨ ᠦ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠦ᠂ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠦᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠬᠡᠮᠡᠪᠠ᠃ 1969ᠤᠨ  ᠦ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠦ᠂ᠬᠢᠷᠢᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ 1979 ᠤᠨ ᠦ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠦ᠂ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ 1999ᠤᠨ ᠳᠦ᠂ᠲᠦᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠷᠢᠮ ᠦᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠴᠤᠴᠠᠯᠠᠨ᠂ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃      2000ᠤᠨ ᠳᠦ᠂ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠢ 6 ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠦ᠂5 ᠰᠢᠶᠠᠩ᠂14 ᠰᠤᠮᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃      2001ᠤᠨ ᠦ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠦ᠂ᠭᠦᠩᠨᠦᠩ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠪᠠ ᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠵᠢ ᠯᠦᠪᠸᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠦ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃      2006ᠤᠨ ᠦ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠦ᠂ᠮᠤᠳᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢ ᠯᠦᠪᠸᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠦ ᠳᠦ᠂ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠤᠨᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠠ ᠦᠨᠡᠭᠡᠴᠢ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠵᠢ ᠬᠤᠩᠬᠤᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠦ ᠳᠦ᠂ᠦᠨᠡᠭᠡᠴᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢ ᠬᠠᠭᠠᠶᠢᠳᠦ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠦ ᠳᠦ᠂ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠦᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠳᠦ᠂ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢ ᠭᠡᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠳᠦ᠂ᠪᠠᠶᠠᠨᠮᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢ ᠲᠤᠯᠤᠳᠦ ᠰᠤᠮᠤ ᠳᠦ᠂ᠲᠠᠢ ᠫᠢᠩ ᠱᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠵᠢ ᠪᠠᠶᠠᠨᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠳᠦ᠂ ᠯᠢᠶᠠᠨ ᠾᠸ ᠲᠦᠨ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠵᠢ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠦ ᠳᠦ᠂ᠰᠢᠶᠠᠩᠱᠠᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠵᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩᠱᠠᠨ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠦ ᠳᠦ᠂ ᠴᠢᠪᠠᠭᠠᠳᠦ ᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢ ᠦᠯᠵᠶᠢᠮᠦ᠋ᠷᠡᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠳᠦ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠ᠃      2012ᠤᠨ ᠳᠦ᠂ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠤᠨᠢ ᠰᠤᠮᠤ᠂ᠴᠢᠪᠠᠭᠠᠳᠦ ᠰᠤᠮᠤ᠂ᠦᠨᠡᠭᠡᠴᠢ ᠰᠤᠮᠤ᠂ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ --- ᠵᠠᠷᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

     ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠬᠦ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠠᠭᠤᠤᠷᠢᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠲᠤᠷᠰᠢ᠂ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠦᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠤᠶᠤᠨ ᠦ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠨᠤᠶᠤᠭ ᠲᠦ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠪᠴᠦ᠂ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠬᠦᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠦ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠦᠨᠢ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤᠤᠯᠢᠰ ᠬᠤᠭᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠫᠠᠵᠠᠢ ᠮᠤᠤᠦ᠋ᠬᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠵᠢ ᠦᠰᠭᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂《ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ》᠂《ᠮᠠᠩᠭᠤᠰ ᠢ ᠲᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠵᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ《ᠴᠦᠨ ᠴᠢᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨᠲᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》᠂《ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》᠂《ᠰᠠᠭᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠦᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃      ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠦ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠦ᠂ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠢᠯᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ᠃      ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠂ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠫᠠᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 100 ᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠬᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠂ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠮᠤᠤᠦ᠋ᠬᠢᠨ ᠦ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 100 ᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠬᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠪᠠᠷ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ  ᠦ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ᠂ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠦᠨᠡᠳᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠢ ᠦᠨᠡᠩᠬᠦ ᠲᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠵᠠᠢ᠃      2007 ᠤᠨ ᠳᠦ᠂ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠦᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳᠦ 《ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠦᠽᠸᠢ》 ᠵᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 10  ᠳᠦ ᠮᠦᠽᠸᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠦᠽᠸᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠰᠢᠷᠠᠮ ᠶ᠋ᠢᠡᠷ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨ ᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠦᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠦᠨ ᠦᠪ---ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠦ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠲᠤᠩᠬᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠠᠬᠤᠢ·ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠠᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

     ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦ ᠬᠤᠶᠢᠳᠦ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠪᠠᠷᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠨᠳᠡᠯᠢᠰᠤᠨ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠨᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠴᠢᠭ ᠨᠢ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠨᠳᠦᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 1444.2ᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠭ ᠨᠢ ᠲᠤᠯᠤᠳᠦ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠠᠮᠢᠬᠤᠸᠠ ᠲᠤᠪᠤ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 179.2ᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃      ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠢ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠪᠦᠰᠡᠨ ᠦ ᠡᠬᠡ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠦ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠲᠠᠵᠦ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠢᠯᠡᠳᠳᠡ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠦ ᠲᠤᠰᠤᠯᠲᠠ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ᠂ ᠲᠤᠨᠳᠠᠰᠤᠨ ᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠢᠭ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠃ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠯ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ 6.6℃᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠦᠨ ᠲᠤᠰᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠭᠡᠳ ᠵᠢᠯ ᠳᠦ2882.7ᠴᠠᠭ᠃ ᠴᠢᠭᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠭᠡᠳ49%᠂ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠭᠡᠭᠡᠳ2.7ᠮᠸᠲ᠋ᠷ/ᠰᠸᠺᠦ᠋ᠨ᠋ᠳ᠋᠃      ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠠᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠦᠨ ᠦᠩᠬᠡ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠭᠤᠶᠢᠳᠠ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠵᠢᠨ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠦ ᠬᠢᠯᠢ ᠬᠡᠷᠡᠮ᠂ᠯᠢᠶᠤᠤ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠦ ᠠᠭᠤᠢ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ᠂ ᠪᠠᠨᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭᠤᠤᠯ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ  ᠨᠠᠮᠤᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠭᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠦᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠦᠭ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ·ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

     ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠢ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠴᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠴᠠ ᠶᠢᠨ 80% ᠵᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 120 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠾᠸᠷᠤᠮ ᠪᠸᠷᠢᠯᠢ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠬᠠᠹᠨᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ᠂ ᠵᠡᠰ ᠴᠠᠶᠢᠷ ᠲᠤᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠩᠭᠡᠳᠦ ᠲᠡᠮᠦᠷᠯᠢᠭ᠂ ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦ ᠭᠷᠠᠹᠢᠲ ᠫᠢᠷᠤᠫᠢᠲ᠋ᠯᠢᠲ ᠂ ᠭᠢᠯᠠᠭᠠᠷ ᠂ ᠬᠠᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠵᠤᠩᠰᠢ᠂ ᠺᠠᠤᠯᠢᠩ᠂ ᠴᠤᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠂ ᠺᠸᠠᠷᠴᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠪᠤᠰᠤ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ᠂ᠨᠡᠭᠦᠷᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠴᠠ 120 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠤᠨ ᠂ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠲᠡᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠴᠠ 2 ᠳ᠋ᠣᠩᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠤᠨ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭ᠃      ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦ ᠬᠤᠶᠢᠳᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠢᠨ ᠮᠠᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ·ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠯᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

     ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠊᠊᠊᠊᠊ ᠬᠤᠤᠯᠢᠩᠭᠤᠤᠯ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ᠂ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠤᠳᠠ ᠊᠊᠊᠊᠊ ᠰᠢᠯᠢᠩᠬᠤᠳᠠ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠪᠠ ᠰᠢᠨ᠋ᠮᠢᠨ ᠎᠎᠎᠊᠊᠊᠊᠊ ᠯᠦᠪᠸᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠤᠲ᠋ᠤ᠊ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠵᠠᠮ᠂ G304 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷᠲᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨ ᠵᠠᠮ᠂ <ᠦ᠌᠊·ᠮᠤ᠌᠊·ᠦ᠌᠊·ᠵᠠ᠊·ᠤ᠊ > ᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠠᠮ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠲᠡᠪᠢᠰᠦᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠦᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠤᠷᠳᠦ 2203 ᠺᠢᠯᠤᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠢ ᠲᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶ᠋ᠢᠡᠷ ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠡᠴᠡ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ᠂ᠤᠷᠤᠨ ᠦ ᠲᠦᠪ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠂ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠳᠡᠭᠡ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠮᠦᠭᠳᠡᠨ ᠴᠠᠩᠴᠦ᠋ᠨ ᠮᠡᠳᠦᠴᠢᠯᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠢ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠬᠤᠳᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠲᠤᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠳᠦ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠤᠪᠦ᠋ᠰ ᠠᠶᠠᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠦ ᠂ ᠦᠷᠯᠦᠭᠡᠡ  ᠦ ᠲᠠᠪᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠷᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠴᠠᠭ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠤᠪᠦ᠋ᠰ ᠠᠶᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠦᠯᠦ ᠪᠠᠷᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ ᠭᠠᠯᠳᠦ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠠᠶᠠᠯᠠᠳᠠᠭ᠁      ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠢ 1988 ᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠦ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠦ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠦ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠵᠢ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠦᠳ ᠲᠠᠢ ᠮᠦᠷᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠴᠡᠭᠡᠵᠦ᠂ᠤᠳᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠦ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦ ᠰᠢᠯᠢᠨ ᠺᠠᠪᠸᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ20500ᠡᠷᠦᠬᠡ᠂ ᠤᠳᠠᠰᠤᠲᠤ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ 12000 ᠡᠷᠦᠬᠡ᠂ ᠰᠢᠯᠵᠢᠮᠡᠯ ᠴᠢᠮᠡᠬᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ185000 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠲᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

     ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠦᠨ ᠬᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠹᠷᠤᠨᠲ ᠳᠦ ᠭᠠᠪᠰᠢᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ᠂ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠮᠠᠭᠲᠠᠮ᠎ᠠ ᠱᠠᠭᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃      ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠪᠴᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠦ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠠᠩᠭᠢ ᠪᠠ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ᠂ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠦᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠂ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠳᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠵᠢᠭ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠯᠠᠯ᠂ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠬᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠲᠤ ᠠᠩᠭᠢ ᠵᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠤᠨᠡᠷ ᠲᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠵᠦ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠬᠦ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠤᠯᠭᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠳᠤ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠢ 6000 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨ ᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠹᠷᠣᠨᠲ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠳᠦ᠂ ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠤᠨᠢ ᠦᠨᠡᠭᠡᠴᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃


ᠵᠠᠩ ᠦᠶᠢᠯᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ      ᠣᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠤᠠᠪᠣᠷᠢᠯᠠᠯ ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠴᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠦᠷ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠡᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠢᠮᠤ ᠡᠴᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠤ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠴᠢᠨ᠎ᠡ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠷᠳᠡᠭ᠌ ᠢ ᠡᠷᠢᠯᠭᠢᠯᠡᠭᠦ ᠨᠢ ᠳᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶ‍ᠤᠮ᠃ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠢᠳᠠ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠣᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ《ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠦ 》ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠶ᠎ᠡ︕  ᠨᠢᠭᠡ᠂ 《ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ》 ᠎᠊ᠤ ᠣᠴᠢᠷ      ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 ᠊ᠢ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠡᠭᠦᠳᠦᠭ᠍ᠴᠢ ᠽᠦᠡᠭ᠍ᠺᠠᠸ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠡᠳᠦᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠳᠤᠷ (ᠰᠢᠠᠵᠢᠶ‍ᠠᠩ ᠭᠦᠭᠡᠨᠡᠭᠤᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠮᠡᠡᠳᠦᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠮᠥᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ) ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠨ᠂ ᠪᠢᠰᠢᠷᠠᠵᠤ ᠭᠦᠡᠳᠦᠦᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠡᠦᠡᠭᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠦᠡᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠠᠵᠢ᠃ ᠽᠦᠡᠭ᠍ᠺᠠᠸ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠢ ᠢᠢᠨᠭᠦ ᠭᠦᠡᠳᠦᠦᠡᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠶ‍ᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠥᠡᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠡ᠃ ᠳᠤᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠᠯ ᠂ ᠽᠦᠡᠭ᠍ᠺᠠᠸ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠪᠣ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠳᠤᠡᠭ᠌ ᠶ‍ᠠᠳᠠᠭᠤ ᠵᠥᠳᠡᠭᠦᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠮᠦᠨ ᠯᠠ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤ ᠨᠢ ᠡᠪᠠᠳᠦᠭᠡᠤᠨ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠽᠦᠡᠭ᠍ᠺᠠᠸ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠢ ᠮᠡᠡᠳᠦᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠶ‍ᠠᠭ ᠡᠨᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠳᠤᠭᠤᠯᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠳᠤᠭᠤᠯ ᠢ ᠭᠦᠯᠳᠡᠭᠡᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠪᠠᠯ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠢᠶ‍ᠡᠵᠤ ᠭᠦᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠶ‍ᠠᠵᠤ ᠳᠤᠭᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠠᠷᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠤᠨ ᠪᠣᠴᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠰᠠᠪᠰᠠᠭᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠢᠢᠨᠭᠦ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠽᠦᠡᠭ᠍ᠺᠠᠸ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠪᠣᠶ‍ᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠭᠦᠮᠤᠨ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠭᠡᠯᠴᠡᠵᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠶ‍ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠡᠳᠦᠦᠡᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠮᠡᠡᠳᠦᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠮᠠᠷᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢ᠃      ᠳᠤᠰ ᠡᠳᠤᠷ ᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠨᠠᠢ᠌ᠳᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠤᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠᠯ ᠂ ᠰᠢᠠᠵᠢᠶ‍ᠠᠩ ᠤᠨ ᠣᠢ᠌ᠷᠠᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠳᠤᠰ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠤ ᠵᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠢᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠵᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠣᠯ ᠵᠦᠩᠭᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠰᠢᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠽᠦᠡᠭ᠍ᠺᠠᠸ᠎ᠠ 108 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠵᠤᠯᠠ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠵᠤᠯᠠ ᠰᠢᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶ‍ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠳᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠯᠭᠡᠯᠡᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠳᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠦ ᠰᠡᠦᠡᠭᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠦᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠣᠢ᠌ᠷᠠᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠡᠷᠳᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠣᠭᠠᠤᠨ ᠡᠨᠠᠭᠦ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠢ ᠶ‍ᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠭᠢᠮᠯᠡᠵᠤ ᠭᠢᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠣᠳᠤ ᠴᠤ ᠡᠨᠠᠭᠦ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶ‍ᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠨᠠ ᠡᠳᠤᠷ ᠨᠢ ᠽᠦᠡᠭ᠍ᠺᠠᠸ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠠᠷᠢᠭᠢ ᠳᠠᠷᠠᠰᠤ ᠣᠤᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭᠯᠡᠭᠡᠤᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠭᠢᠵᠤ ᠭᠡᠳᠦᠷᠭᠡᠢ ᠶ‍ᠡᠭᠡ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶ‍ᠤᠰᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠴᠤ ᠳᠤᠰ ᠡᠳᠤᠷ ᠵᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠭᠡᠵᠤ ᠶ‍ᠡᠭᠡ ᠥᠪᠠᠳᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠭᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠢ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠤᠳᠤ ᠪᠣᠰᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭᠦ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠣᠷᠤᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠷᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠠᠭ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠬᠠᠪᠳᠠᠭᠠᠢ ᠮᠤᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠭᠤ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠵᠤᠯᠠ ᠠᠰᠠᠭᠠᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠ ᠰᠠᠪᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠵᠤ ᠵᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠴᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠣᠯᠠᠩᠭᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠨ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠤᠨ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠡᠨᠠᠭᠦ ᠡᠳᠤᠷ ᠢ ᠭᠦᠡᠳᠦᠦᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠡᠶ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠶ‍ᠤᠮ᠃ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ᠌ᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠶ‍ᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠤ ᠰᠦᠨᠢ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠵᠤᠯᠠ ᠠᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠠᠭᠦ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠨᠢ ᠣᠳᠤ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠳᠤᠮᠤᠭ ᠰᠢᠭ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠣᠷᠭᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ‍ᠡᠨ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠡᠢ ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠢ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠤᠭᠢᠬᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠳᠤᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠᠯ ᠂ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠡᠭᠡᠵᠡᠭᠡᠢ (ᠬᠤᠷᠤᠳ) ᠢᠳᠡᠭᠦ᠂ ᠭᠦᠯᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ( ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠠᠷᠴᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠂ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ) ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠪᠠ《ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠦ》ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠲᠡᠶ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠡᠭᠡᠵᠡᠭᠡᠢ ( ᠬᠤᠷᠤᠳ ) ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠭᠡᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠠᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ‍ᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠭᠡᠵᠡᠭᠡᠢ ( ᠬᠤᠷᠤᠳ ) ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠷᠦᠮ᠎ᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶ‍ᠠᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠶ‍ᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠬᠤᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠡᠶ᠃ ᠭᠦᠯᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠤ ᠰᠦᠨᠢ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠡᠮᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ( ᠠᠮᠤ ) ᠪᠠ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠤᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠤᠬᠤᠭᠠᠤᠨ ᠫᠢᠯᠠ ᠪᠣᠶ‍ᠤ ᠭᠡᠪ ᠲᠤ ᠭᠢᠵᠤ ( ᠰᠢᠭᠢᠷ ᠭᠢᠵᠤ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠡ ) ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠡ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠭᠦᠯᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶ‍ᠠᠯᠴᠠᠨ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠢᠢᠮᠤ ᠡᠴᠡ ᠭᠦᠯᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠷᠤᠢ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠡᠶ᠃《ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠦ》ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠠᠴᠠᠭᠠᠢ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠤᠶ‍ᠠᠷ᠂《ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠦ》ᠵᠠᠩ ᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠭᠢᠭᠡᠤᠨ ᠣᠴᠢᠷ      ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 ( ᠵᠡᠷᠢᠮ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠣᠳᠤ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ) ᠪᠣᠯᠤᠮᠠᠠᠠᠴᠠ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠡᠭᠡᠵᠡᠭᠡᠢ ᠨᠡᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ《ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠦ》ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ᠌ᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠶ‍ᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠽᠦᠡᠭ᠍ᠺᠠᠸ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠡᠳᠦᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠳᠢᠰ ᠨᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠥᠷᠯᠦᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠯᠡᠨ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠳᠤ ᠡᠭᠡᠵᠡᠭᠡᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠣᠴᠢᠨ᠎ᠡ ( ᠵᠡᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠭᠡᠨ ᠲᠡᠶ ᠱᠤᠭᠯᠠᠵᠤ《ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠦ》 ᠪᠠᠷ ᠣᠴᠢᠳᠠᠭ ᠴᠤ ᠪᠣᠢ ) ᠃ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ᠌ᠴᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ᠂ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠭᠠᠷ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠤᠳ ᠣᠭᠤᠳᠠ ᠱᠤᠤᠳᠠᠢ ᠡᠭᠦᠷᠴᠤ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠣᠭᠤᠳᠠ ᠣᠭᠤᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠭᠡᠵᠡᠭᠡᠢ ᠣᠯᠳᠠᠭ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠣᠳᠤ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠶ‍ᠡᠭᠡ ᠣᠯᠵᠠ ᠣᠮᠤᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠮᠠᠠᠠᠴᠠ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ᠄《ᠶ‍ᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠠᠪᠠ ︖》ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ᠄《ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠠᠯ᠎ᠠ》ᠭᠡᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠌᠃ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ᠄《ᠵᠤᠤᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠤᠭᠠᠤᠨ ᠶ‍ᠡᠡᠳᠦᠡᠭ᠌ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠳᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠬᠤᠷ ᠢ ᠴᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠤᠨ ᠭᠤᠳ ( ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠬᠣᠢ᠌ᠳᠤ ᠴᠤᠩᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠳ ᠭᠡᠭᠦ ᠴᠤ ᠪᠣᠢ ) 》ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠤ᠂ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ᠄《ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠡ᠂ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠭᠦᠡᠳᠡᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠮᠦᠷᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠤᠨ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠡ》ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠠ ᠮᠠᠳᠤᠴᠢᠯᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠭᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠴᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠢᠶ‍ᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠥᠭᠡ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠢ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠤᠨ ᠡᠭᠡᠵᠡᠭᠡᠢ ᠣᠯᠤᠨ᠎ᠡ᠂ ᠡᠰᠡ ᠳᠡᠭᠡᠪᠠᠯ ᠡᠭᠡᠵᠡᠭᠡᠢ ᠥᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠌ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠭᠡᠪᠠᠴᠤ《ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠪᠠᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠯᠤᠤᠰ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ᠎ᠡ》ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠢ ᠶ‍ᠠᠷᠤᠨᠢ ᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠣᠴᠢᠷᠳᠠᠢ᠃《ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠦ》ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠨᠢ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠡᠭᠡᠵᠡᠭᠡᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠭᠡᠰᠦᠵᠤ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠭᠡ ᠯᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠡ ᠨᠠᠩ ᠭᠦᠨ ᠶ‍ᠤᠰᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶ‍ᠤᠮ᠃ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ《ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠦ》ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠴᠠ ᠡᠴᠡ ᠥᠵᠡᠭᠦ ᠳᠤ᠂ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠶ‍ᠡᠭᠡ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠶ‍ᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠡᠮᠦᠷ ᠥᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠳᠦᠰᠦᠭᠡᠳᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠠᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠭᠡᠯᠡ ᠶ‍ᠠᠷᠢᠶ‍ᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠣᠷᠠᠨ ᠴᠠᠴᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠠᠷ ᠶ‍ᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠠ ᠮᠠᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠷᠥᠢᠴᠡᠭᠡᠨ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠠᠶ‍ᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠤᠨ ᠣᠭᠤᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠭᠡᠵᠡᠭᠡᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠭᠠᠠᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠪᠣᠴᠠᠳᠠᠭ ᠶ‍ᠤᠮ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠢᠨᠢ ᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠡᠭᠡᠵᠡᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠪᠣᠯ ᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠭᠡᠯᠡ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯᠭᠡ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ᠌ ᠮᠦᠨ ᠭᠡᠯᠴᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠠᠵᠢ᠃ ᠶ‍ᠢᠰᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠭᠦᠤ ᠠᠷᠢᠭᠢᠨ ᠤ ᠶ‍ᠤᠰᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠢ ᠵᠣᠢ᠌ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠶ‍ᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶ‍ᠢᠰᠤᠨ ᠥᠷᠯᠦᠭ᠌ ᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠭᠡᠯᠡ ᠶ‍ᠠᠷᠢᠶ‍ᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠣᠷᠠᠨ ᠴᠠᠴᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠳᠤᠳᠤ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ《ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠦ》ᠵᠠᠩ ᠣᠢ᠌ᠯᠠ ᠡᠴᠡ ᠡᠨᠠᠭᠦ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠦᠭᠡᠨ ᠣᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠢ ᠪᠢᠳᠠ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠡ᠃      ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠳᠠᠷᠢᠶ‍ᠠᠯᠠᠩ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ( ᠲᠠᠷᠢᠶ‍ᠠᠯᠠᠩ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠨ᠎ᠡ) ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠠᠴᠠᠭᠠᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠨᠢ ᠡᠨᠠᠭᠦ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢ ᠣᠷᠭᠢᠭᠳᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠠᠰᠢ ᠬᠠᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠢ᠃ ᠭᠡᠦᠭᠡᠤᠨ ᠣᠳᠤ ᠴᠤ ᠬᠠᠶᠠ ᠡᠭᠡᠵᠡᠭᠡᠢ ᠨᠡᠭᠡᠵᠤ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠣᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠭ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠭᠦᠷ ᠨᠠᠷᠭᠢᠶ‍ᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠠᠷᠢᠶ‍ᠠᠯᠠᠩ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ︱ ᠮᠠᠯ ᠴᠥᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ︱ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠪᠣᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ︱ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠠᠯᠳᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠵᠢᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠭᠡᠯᠭᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠮᠦᠨ ᠴᠤ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ᠂ ᠳᠤᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠭᠢᠳᠠᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠲᠡᠶ ᠣᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠪᠣᠶ‍ᠤ ᠬᠤᠯᠢᠯᠳᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠬᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠠᠶ‍ᠠᠠᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠣᠳᠠᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠣᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠰᠢᠶ‍ᠠᠯᠠᠨ ᠳᠡᠵᠢᠭᠡᠭᠦ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠣᠠᠠᠰᠠᠨ ᠶ‍ᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢᠪᠴᠤᠤ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤ ᠳᠣᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠶ‍ᠡᠭᠡ ᠶ‍ᠠᠷᠰᠢᠭ ᠳᠦᠪᠠᠭ᠌ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠨ ᠦᠭ‍ᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠳᠠᠷᠢᠶ‍ᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠨᠠᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠭᠦᠡᠳᠦᠦᠡᠭᠡᠵᠤ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠠᠩᠭᠢ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ ᠡᠭᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠡ᠃ 《ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠦ》ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠳᠠᠢ᠌ᠮᠤ ᠳᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠦᠨ᠃      ᠶ‍ᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ᠌ᠯᠡᠪᠠᠯ ᠂ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ《ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠦ》ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠪᠣᠯ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠡᠦᠭᠡᠨ ᠣᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠣᠢ᠌ᠴᠠ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠵᠥᠪᠭᠡᠨ ᠽᠦᠡᠭ᠍ᠺᠠᠸ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠡᠳᠦᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠢ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠬᠤ ᠳᠠᠳᠤᠢ ᠯᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠶ‍ᠤᠮ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠠᠭᠢ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠳᠤᠯ ᠢ ᠵᠤᠭᠢᠬᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ‍ᠡᠨ᠎ᠡ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠣᠳᠤ ᠳᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠢ ᠰᠤᠬᠤᠷ ᠪᠠᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠶ ᠰᠤᠶᠤᠯ ︱ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠣᠷᠭᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠭᠢᠭᠳᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠯ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃      ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠦᠨᠢᠷ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠡᠶ᠂ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠦᠪ ᠭᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠲᠡᠶ ᠶ‍ᠤᠮ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠠᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶ‍ᠤᠮ ᠦᠦ᠂ ᠳᠤᠷᠣᠢ᠌ᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶ‍ᠤᠮ ᠦᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠌ ᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠲᠡᠶ ᠬᠤᠯᠪᠣᠠᠠᠳᠠᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠪᠢᠳᠠ ᠶ‍ᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠣᠷᠢᠤᠨ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠠᠷᠠᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠣᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ( ᠡᠩᠬᠡᠮᠡᠨᠳᠦ᠂ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠬᠠᠶᠢᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠪᠡ)

ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠰᠭᠡᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠨ      ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠡᠴᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠬᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠵᠠᠡᠭ ᠦᠢᠯᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃      ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠡᠷᠳᠡ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠮᠦᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠵᠤᠰᠠᠯᠠᠡᠭ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠬᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠦ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠬᠤᠳᠠ ᠤᠰᠤ ᠠᠶᠢᠯ ᠰᠠᠭᠠᠬᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠳᠤ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠢ ᠰᠢᠯᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠠᠰᠠ 《 ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ 》 ᠪᠤᠶᠤ 《ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠬᠢᠬᠦ 》 ᠬᠡᠭᠦ ᠮᠡᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠷᠠᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠦᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶ᠋ᠢ 《ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠲᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ 》ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠯᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ 《 ᠡᠬᠢᠨ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ 》 ᠬᠡᠭᠦ ᠪᠤᠶᠤ 《ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ 》 ᠬᠡᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠲᠠᠳᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠮᠠᠳᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠂ ᠡᠭᠡ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠂ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠤᠬᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠢ ᠂ ᠭᠤᠤᠯ ᠮᠤᠳᠤ ᠂ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠭᠦᠯᠭᠡ ( ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠴᠤ ᠬᠡᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ) ᠂ ᠨᠤᠤᠰᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠵᠤᠯᠤᠬᠤ ᠪᠠ ᠲᠠᠳᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠵᠦᠯᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠤᠡᠭᠭᠤᠵᠤ ᠲᠤᠬᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠤ ᠡᠭᠡ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠤᠯᠠ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠷᠤᠯᠴᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠵᠤᠯᠤᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠵᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠬᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠡᠭᠡ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠴᠤ ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠭᠡ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠲᠤᠡᠭ ᠠᠡᠭᠬᠠᠷᠳᠠᠭ ᠃ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠡᠵᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠵᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠤ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠭᠡ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠡᠯᠭᠡᠵᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠦᠡᠭᠭᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠮᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠭᠤᠤᠯ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠭ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠮᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠦᠭᠦᠭᠡ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠮᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠤᠯᠪᠢᠵᠤ ᠂ ᠲᠠᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠤᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠯᠤᠳᠠᠭ ᠃ ᠵᠤᠯᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠨᠤᠤᠰᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠤᠯᠤᠵᠤ ᠤᠬᠤᠷ ᠨᠤᠤᠰᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠦᠮᠤᠰ ᠨᠢ ᠨᠤᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠯᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠦᠮᠤᠰ ᠨᠢ ᠨᠤᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠪᠠᠭᠠᠳᠠᠵᠤ ᠤᠷᠠᠵᠤ ᠦᠭᠳᠡᠭ ᠃ ᠨᠤᠤᠰᠤ ᠰᠠᠪᠠᠭᠠᠳᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠨᠤᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠂ 《 ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠂ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠁ 》ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠨᠠᠷᠢᠬᠠᠨ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤ ᠮᠤᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠠᠨ ᠰᠤᠯᠢᠵᠤ ᠰᠠᠪᠠᠭᠠᠳᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠰᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠤᠤᠰᠤ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠤᠰᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠤᠭ ᠲᠤᠭᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠨᠤᠤᠰᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠯᠤᠵᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠰᠠᠴᠤᠵᠤ ᠂ ᠭᠤᠤᠯ ᠮᠦᠷᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠰᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠡᠭᠡ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠨᠴᠦᠭ ᠢ ᠨᠤᠤᠰᠤᠨ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠮᠤᠳᠤ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠭᠤᠤᠯ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠪᠳᠠᠢ ᠲᠤᠢᠳᠠᠢ ᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠨᠤᠤᠰᠤᠨ ᠦᠳᠡᠭᠡᠷᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠪᠤᠭᠤᠭᠠᠳ ᠭᠤᠤᠯ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠡᠷᠬᠢᠭᠦᠯᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠯᠭᠦᠵᠤ ᠂ ᠡᠷᠬᠢᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠤᠷ ᠭᠤᠬᠴᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠲᠠᠮ ᠤᠷᠳᠤ ᠰᠤᠷ ᠲᠡᠭᠡᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠢ ᠵᠡᠡᠭᠬᠢᠳᠤᠨ ᠤᠶᠠᠭᠠᠳ ᠤᠷᠳᠤ ᠭᠤᠬᠴᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠠᠷᠠ ᠬᠦ ᠤᠷᠳᠤ ᠭᠤᠬᠴᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠤᠤᠰᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠰᠤᠨ ᠭᠤᠬᠴᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠨᠤᠤᠰᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠬᠴᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠰᠤᠷ ᠲᠡᠭᠡᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠬᠴᠤᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠨᠢ ᠭᠤᠬᠴᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠭᠤᠬᠴᠤᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠨᠤᠤᠰᠤᠨ ᠴᠢᠬᠳᠠ ᠴᠢᠬᠳᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠨᠤᠤᠰᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠬᠴᠤᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠲᠠᠳᠠᠬᠤ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠷᠭᠡ ᠡᠴᠠ ᠡᠯᠭᠦᠵᠤ ᠲᠡᠭᠡᠰᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠦᠯ ᠪᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠭᠤᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠳ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠷᠴᠤ ᠲᠠᠳᠠᠳᠠᠭ ᠃      ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠳᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠡᠰᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠯᠠ ᠤᠢᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠠᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠤᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠵᠡᠵᠤ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠡᠭᠡ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠬᠦᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠨ《 ᠡᠷ᠎ᠠ ᠦᠰᠳᠡᠭ ᠂ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠰᠤᠨᠳᠠᠭ 》 ᠬᠡᠮᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠢ ᠤᠬᠵᠠᠷᠠᠨ ᠲᠠᠳᠠᠵᠤ ᠲᠡᠨᠢᠢᠯᠭᠡᠨ ᠲᠠᠯᠬᠡᠵᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠃      ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠲᠠᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠡᠭ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠲᠠᠷᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠳᠡᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠤᠰ ᠨᠢ 《 ᠮᠦᠷ ᠵᠤᠬᠢ ᠡ 》 ᠬᠡᠭᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠢᠷᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠤᠰ ᠨᠢ 《 ᠦᠢᠯᠡ ᠪᠦᠳᠤ ᠡ 》 ᠬᠡᠵᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠤ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠰᠭᠡᠷᠭᠦ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠠᠰᠤ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠳᠡᠭ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠰᠭᠡᠷᠪᠠᠯ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠬᠡᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠤ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ 《 ᠵᠤᠭ ᠵᠤᠭ ᠁ 》(ᠵᠤᠬᠰᠤ ᠵᠤᠬᠰᠤ ) ᠬᠡᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠬᠰᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳ᠋ᠤ 《ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠳᠤ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ 》ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠄ 《 ᠤᠮ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠡᠭ ᠪᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠢ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠤᠮᠤᠭ ᠰᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠴᠤᠬᠯᠠᠷᠠᠵᠤ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠤᠰᠤ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠤᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠮᠠᠨᠤᠰ ᠮᠦᠡᠭᠭᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠤᠤᠰᠤ ᠲᠡᠮᠤᠷ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠳᠠ ᠮᠦᠡᠭᠭᠡ ᠪᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠢ ︕ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠡᠭ ᠦᠷᠭᠡᠳᠴᠤ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠲᠤᠬᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠢ ︕ 》 ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠭ ᠃ (ᠰᠡᠷᠵᠢᠮ᠎ᠡ)

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ