ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ
ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ: ᠬᠣᠵᠢᠭᠤ ᠫᠷᠣᠲ᠋ᠧᠷᠣᠵᠣᠢ - ᠣᠳᠣ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ
ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ: ᠠᠦᠢᠰᠲ᠋ᠷᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ᠂ ᠰᠢᠪᠸᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠰ᠂ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠᠡᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠭᠠᠯᠵᠢ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠮᠤᠰᠤ᠂ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰᠡᠶᠢᠨ ᠶᠠᠰᠤᠲᠤ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ᠂ ᠵᠥᠭᠡᠢ᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ᠂ ᠪᠧᠷᠪᠧᠷ ᠦᠨ ᠰᠠᠷᠮᠠᠭᠴᠢᠨ᠂ ᠮᠢᠬᠠᠴᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ᠂ ᠡᠷᠪᠡᠬᠡᠢ.
ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ: ᠠᠦᠢᠰᠲ᠋ᠷᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠰᠢᠪᠸᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠰᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠᠡᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠭᠠᠯᠵᠢᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠮᠤᠰᠤᠲᠡᠩᠭᠢᠰᠡᠶᠢᠨ ᠶᠠᠰᠤᠲᠤ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢᠵᠥᠭᠡᠢ᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠪᠧᠷᠪᠧᠷ ᠦᠨ ᠰᠠᠷᠮᠠᠭᠴᠢᠨᠮᠢᠬᠠᠴᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤᠡᠷᠪᠡᠬᠡᠢ.
ᠪᠢᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠯ
ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ: ᠡᠤᠶᠢᠷᠶᠣᠲ᠋
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ: ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
ᠺᠠᠷᠯ ᠯᠢᠨᠡᠨᠢ᠂ 1758

ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠰᠮ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠡᠰᠲᠦ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠣᠷᠭᠠᠨᠢᠰᠮ᠂ ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠷ ᠦᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦ 《ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠪᠢᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠮᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠥᠷᠥᠯ᠂ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃


ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ  ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠦᠢ  ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠠᠰᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤ
ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠳᠦᠯᠡᠩ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠩ ᠰᠣᠶᠣᠭᠠᠯᠠᠩ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ (ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠣᠷᠢ᠂ ᠭᠡᠭᠦᠦ)
ᠦᠬᠡᠷ ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠪᠢᠷᠠᠭᠤ ᠰᠢᠳᠦᠯᠡᠩ ᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠤᠨᠵᠢ ᠳᠥᠨ᠎ᠡ᠂ ᠳᠥᠨᠵᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ (ᠱᠠᠷ᠂ ᠪᠤᠬ᠎ᠠ᠂ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ)
ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠣᠲᠣᠭᠣ ᠲᠣᠷᠣᠮ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠭ ᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠤᠨᠵᠢ ᠳᠥᠨ᠎ᠡ᠂ ᠳᠥᠨᠵᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ (ᠠᠲᠠ᠂ ᠢᠩᠭᠡ᠂ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ)
ᠬᠣᠨᠢ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠰᠢᠳᠦᠯᠡᠩ᠂ ᠵᠤᠰᠠᠭ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠩ ᠰᠣᠶᠣᠭᠠᠯᠠᠩ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ (ᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠷᠭᠡ᠂ ᠬᠤᠴᠠ᠂ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠣᠨᠢ)
ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠰᠢᠭᠡ ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠡᠩ᠂ ᠵᠤᠰᠠᠭ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠩ ᠰᠣᠶᠣᠭᠠᠯᠠᠩ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ (ᠰᠡᠷᠬᠡ᠂ ᠤᠬᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ)
ᠰᠠᠷᠯᠤᠭ ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠪᠢᠷᠠᠭᠤ ᠰᠢᠳᠦᠯᠡᠩ ᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠤᠨᠵᠢ ᠳᠥᠨ᠎ᠡ᠂ ᠳᠥᠨᠵᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ (ᠱᠠᠷ᠂ ᠪᠤᠬ᠎ᠠ᠂ ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ)

ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ  ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤ
ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠠᠢ  ᠶᠠᠯᠮᠠᠨ
ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠤᠷᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠢ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠴᠤᠷᠪᠠᠭᠠᠳᠠᠢ
ᠠᠷᠠᠭᠠᠲᠤ ᠭᠥᠷᠥᠭᠡᠰᠦ ᠵᠠᠩᠭᠤᠤᠳᠠᠢ
ᠠᠷᠭᠠᠯᠢ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ
ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠭᠦᠶᠣᠭᠡ
ᠪᠠᠭᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠮᠪᠤᠷᠠᠰᠢ
ᠪᠠᠷᠰ ᠪᠠᠮᠪᠠᠷ
ᠪᠣᠵᠣᠯᠣᠭ ᠮᠥᠨᠳᠥᠯ
ᠪᠣᠷᠣ ᠭᠥᠷᠥᠭᠡᠰᠦ  ᠶᠠᠩᠭᠤᠳᠠᠢ
ᠪᠥᠲᠥᠨ᠎ᠡ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠬᠡᠢ
ᠪᠤᠭᠤ ᠢᠯᠢ
ᠪᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠢᠪᠣ
ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠴᠤᠷᠪᠠ
 ᠨᠤᠭᠤᠰᠤ ᠴᠤᠷᠪᠠ
ᠭᠤᠷᠭᠤᠤᠯ ᠴᠤᠷᠪᠠ
ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ 1.ᠴᠤᠷᠪᠠ /ᠠᠩᠭᠠᠬᠠᠢ/ 2.ᠴᠤᠷᠪᠠᠭ᠎ᠠ /ᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠬᠡᠢ/
ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠲᠣᠷᠣᠢ
ᠭᠦᠷᠪᠡᠯ ᠦᠷᠪᠡᠯ
ᠳᠣᠷᠣᠭᠣ ᠬᠠᠨᠢᠰᠤ /ᠭᠠᠨᠢᠰᠤ/
ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠮᠪᠠᠭ᠎ᠠ /ᠲᠤᠭᠤᠯ/
ᠵᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳᠡᠢ
ᠵᠤᠷᠠᠮ᠎ᠠ ᠴᠣᠷᠳᠠ
ᠵᠢᠪᠡᠭᠡ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠬᠣᠢ
ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠬᠥᠬᠡ
ᠵᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠨᠵᠠᠭ᠎ᠠ
ᠡᠯᠵᠢᠭᠡ ᠳᠤᠳᠠᠷᠠᠩ᠂ ᠳᠤᠳᠠᠷᠠᠢ
ᠢᠮᠵᠢ ᠰᠡᠮᠡᠵᠡ /ᠴᠣᠪᠬᠣᠷᠠᠢ/
ᠮᠠᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠢ ᠠᠯᠠᠮᠠᠨᠴᠠᠭ
ᠮᠣᠭᠠᠢ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ /ᠵᠣᠭᠤᠢ/
ᠮᠥᠷᠭᠥ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠮᠥᠭᠦᠴᠡ
 ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠵᠢᠭᠡᠬᠡ ᠪᠥᠷᠮᠥᠨ
ᠥᠮᠥᠬᠡᠢ ᠬᠦᠷᠡᠨ᠎ᠡ ᠰᠥᠳᠡᠢ
ᠰᠠᠷᠮᠠᠭᠴᠢᠨ ᠮᠣᠨᠢᠣ /ᠮᠣᠨᠰᠢ᠂ᠮᠣᠨᠳᠢ/
ᠲᠠᠷᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠨᠳᠥᠯ
ᠲᠤᠯᠤ ᠲᠤᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ
ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ ᠪᠦᠵᠦᠩ
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠴᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ
ᠦᠨᠡᠭᠡ ᠭᠠᠪᠠᠷ /ᠱᠠᠬᠠᠷ/
ᠦᠬᠡᠷ ᠣᠭᠣᠲᠣᠨ᠎ᠠ ᠪᠥᠯᠪᠦᠭᠡᠬᠡᠢ
ᠬᠠᠯᠢᠭᠤ ᠪᠣᠷᠣ
ᠬᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠢ ᠬᠥᠲᠥᠯ/ᠬᠣᠲᠣᠯ
ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠥᠯᠴᠥᠭᠡᠢ
ᠬᠥᠳᠡᠷᠢ ᠱᠣᠪᠰᠢᠷ᠎ᠠ /ᠱᠣᠪᠰᠢᠭᠠᠷᠠᠢ/
ᠬᠡᠷᠡᠮᠦ ᠬᠤᠪᠤᠳᠠᠢ
ᠬᠢᠷᠰᠠ ᠵᠥᠨᠵᠢᠭ
ᠴᠠ ᠪᠤᠭᠤ ᠬᠤᠭᠠᠰᠢ
ᠴᠢᠨᠣ᠎ᠠ ᠪᠡᠯᠲᠡᠷᠭᠡ
ᠰᠢᠯᠦᠭᠦᠰᠦ  ᠨᠣᠭᠤᠤᠯ /ᠰᠢᠷᠠᠬᠤ/
ᠢᠷᠪᠢᠰ  ᠨᠣᠭᠤᠤᠯ
ᠴᠣᠭᠣᠨᠳᠣᠢ  ᠨᠣᠭᠤᠤᠯ
 ᠶᠠᠩᠭᠢᠷ ᠦᠨᠦᠬᠡ

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ