ᠵᠠᠶᠢᠰᠠᠩ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
"ᠵᠠᠶᠢᠰᠠᠩ" ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠵᠠᠶᠢᠰᠠᠩ (ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ) ᠍ ᠢ ᠦᠵᠡᠨ᠎ᠡ ᠦᠦ᠃
ᠵᠠᠶᠢᠰᠠᠩ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ

ᠵᠠᠶᠢᠰᠠᠩ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠲᠣᠯᠢᠳᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ᠃

ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠶᠢᠰᠠᠩ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠢ ᠳᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠤᠢ᠃ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠠᠮᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠭ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ 1971  ᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠦ ᠪᠡᠷ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠴᠢᠳ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 1979  ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ 40 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠭ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭᠠᠷᠢᠭ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ 1921  ᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ᠂ 1939  ᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠥᠨ ᠵᠠᠶᠢᠰᠠᠩ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠮᠣᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠩᠺ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ 2003  ᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠠᠶᠢᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣᠬᠢ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠪᠤᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠨᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠵᠦ ᠵᠠᠶᠢᠰᠠᠩ ᠳᠤ ᠠᠪᠠᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

 ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠬᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠪ ᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠳ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠡᠵᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠵᠦᠭ ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠡᠨᠡ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠥᠷᠭᠥᠯᠴᠢᠳ ᠥᠪᠥᠷ ᠵᠠᠶᠢᠰᠠᠩ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠨᠢ ᠮᠥᠷᠭᠥᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶᠡᠰ ᠪᠤᠶᠤ 1978  ᠤᠨ ᠠᠴᠠ "ᠵᠠᠶᠢᠰᠠᠩ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ" ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠶᠢᠰᠠᠩ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠢᠪ ᠦᠨ ᠣᠲᠣᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠥᠨ ᠡᠨᠡ ᠦᠶᠡᠰ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠶᠦᠩᠳᠦᠩᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠭᠤᠯ ᠭᠣᠣᠯ ᠍ ᠤᠨ ᠪᠣᠷᠭᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠵᠤ "ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠪᠣᠯᠲᠤᠭᠠᠢ" ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠥᠷᠢᠵᠦ ᠲᠠᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ 15 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ ᠶᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ "ᠰᠣᠶᠣᠮᠪᠣ" ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠠᠬᠢ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠡᠨᠡ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠪᠤᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠪᠠᠯ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠶᠢᠰᠠᠩ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠪᠤᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠳᠣᠪᠣ ᠣᠪᠣᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠣᠨᠣᠬᠤ ᠳᠤ ᠳᠣᠪᠣ ᠤᠯᠠᠮ ᠲᠣᠮᠣᠷᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠥᠨᠥᠬᠢ ᠳᠣᠪᠣ ᠳᠣᠪᠣᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠲᠣᠮᠣᠷᠠᠬᠤ ᠲᠤᠰᠤᠮ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠳᠣ ᠨᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠷᠠᠨ ᠨᠡᠭᠦᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠰᠢᠳᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠡᠨᠡ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠡᠴᠡᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠨᠢ᠄ -ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠳᠣ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠴᠣᠯᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠩ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠳᠦ ᠤᠭ ᠨᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠣᠯᠠ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠴᠣᠯᠠ ᠥᠭᠪᠡᠯ ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠦ ᠴᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠳᠦᠨ 《ᠵᠠᠶᠢᠰᠠᠩ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠴᠣᠯᠠ ᠥᠭᠭᠦᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠵᠠᠶᠢᠰᠠᠩ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷᠰᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠴᠤ ᠪᠣᠯᠢᠵᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠳᠣ ᠴᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠷᠠᠨ ᠨᠡᠭᠦᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠵᠣᠭᠰᠣᠵᠠᠢ᠃

ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠠᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠪ ᠲᠦᠨᠵᠢᠩ ᠮᠠᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠬᠢᠯᠢᠩᠨᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠪᠣᠷᠣᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠠᠰᠤ ᠮᠥᠨᠳᠥᠷ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠯᠴᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠮᠨᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠤᠳᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠪᠠᠯ ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠣᠮ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠵᠤ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠰᠢᠮᠨᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠶᠢᠰᠠᠩ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ