ᠵᠠᠯᠼᠪᠦᠦᠭ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠵᠠ́ᠯᠼᠪᠦᠦᠭ (ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ Salzburg, ᠪᠠᠪᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠷ Såizburg, ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠ́ᠯᠼᠪᠦᠦᠭ) — ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠶ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠼᠪᠦᠦᠭ ᠮᠤᠵᠢᠡᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ᠂ 150,000 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠬᠣᠲᠠ.

ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ