ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠷᠯᠢᠭᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠲᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠬᠠᠶᠢᠳᠤ ᠬᠠᠨᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷ ᠤᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠠᠢ᠃ XIV-XVIII ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷ ᠤᠳ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠮᠮᠩ ᠢᠶᠠᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠨ ᠰᠠᠷᠨᠢᠵᠤ᠂ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠪᠥᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦ ᠳᠦ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷ ᠤᠳ ᠶᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠠᠢᠳ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠣᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠺᠯᠠᠺᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠴᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠭᠦᠨ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ᠂ ᠰᠡᠴᠡ-ᠳᠣᠮᠣᠭ᠂ ᠠᠷᠬᠠᠢ ᠬᠠᠰᠠᠷ-ᠪᠠᠯ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ (120 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ).

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠵᠠᠯᠠᠶᠢᠷ&oldid=414979》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ