ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠢ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠪᠢ-ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠳᠤ ᠠᠭᠤᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠷᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠣᠳᠣᠨᠴᠠᠷ ᠮᠤᠩᠬᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠣᠪᠤᠭ ᠵᠠᠷᠴᠢᠭᠤᠳ ᠬᠠᠳᠤᠩᠬᠠᠨ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠠᠵᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠤᠳᠤᠮ ᠶᠤᠮ᠃ ᠵᠠᠵᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦ ᠲᠤᠭᠤᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠳᠤᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦ ᠪᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠴᠢᠷᠤ᠂ ᠪᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠴᠢᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠦ ᠰᠤᠤ ᠵᠠᠯᠢ ᠴᠣᠭ ᠵᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠭᠦᠷᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠦᠳ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠬᠡᠲᠦ ᠲᠣᠪᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠳ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠵᠤᠩᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠠ ᠵᠠᠪᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠬᠡᠨ ᠴᠤ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠣᠬᠣᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠲᠦᠵᠦ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠣᠪᠣᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠤᠤ ᠰᠤᠤ ᠪᠢᠯᠢᠭᠲᠦ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠥᠷᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠦᠭᠡ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠣᠮᠣᠭᠰᠢᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠢᠷᠯᠡᠵᠦ ᠬᠤᠷᠴᠠᠯᠠᠨ ᠭᠠᠯ ᠰᠢᠭ ᠳᠦᠷᠡᠯᠵᠡᠨ ᠠᠰᠴᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠴᠣᠶᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠦ᠃ ᠰᠤᠤ ᠵᠠᠯᠢ ᠴᠣᠭ ᠵᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠭᠦᠷᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ ᠍ ᠪᠠᠨ ᠪᠢ ᠥᠮᠥᠭᠡᠷᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠃ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠬᠦᠴᠦ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠣᠮᠤᠭ ᠰᠥᠰᠥ ᠶᠡᠬᠡᠲᠦ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠥᠪᠡᠭᠦᠳ᠂ ᠥᠬᠢᠳ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠣᠬᠢ ᠮᠠᠩᠯᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠷᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠤᠷᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠭᠤᠶᠢᠪᠢᠵᠤ ᠳᠠᠶᠢᠪᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠷᠤ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠢᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭᠠᠵᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ᠂ ᠡᠪ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠯ᠂ ᠪᠠᠲᠤ ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠩᠷᠢ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠪᠤᠤ ᠭᠥᠷᠳᠡᠵᠦ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠴᠢᠨ᠃ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠣᠪᠣᠭᠲᠤ ᠬᠦᠴᠦ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠲᠤᠰᠯᠠᠪᠠ᠂ ᠬᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠪᠤᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠦ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠰᠤᠤ ᠵᠠᠯᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠮ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠵᠡᠪᠡ ᠵᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠬᠠᠯᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠮᠪᠠᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠂ ᠬᠡᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠰᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠪ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠍ ᠢ ᠵᠥᠷᠴᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠠᠮᠢ ᠬᠣᠷᠣᠬᠤ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡ ᠪᠣᠳᠣᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠥᠴᠥᠬᠡᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠵᠦ ᠣᠶᠢᠪᠣᠷᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠠᠬᠢ ᠳᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠩᠷᠢ ᠳᠦ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠦ ᠨᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠪᠠ(ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠯᠵᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ), ᠬᠡᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠦᠯᠦ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠡᠭᠦᠰᠪᠦᠷᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠦ ᠵᠢᠳᠬᠦᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠣᠪ ᠬᠤᠳᠬᠤᠭᠴᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠠᠭᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠣᠷᠲᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠡᠷᠬᠡ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠥᠩᠭᠡ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠲᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ ХААН ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ-ᠠᠽᠢᠶ ᠠ᠂ ᠨᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ НӨХӨР ᠍ ᠦᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ᠂ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠬᠦᠯ ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠪᠠ᠃ ХЭН БАЙНА ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠶ᠎ᠠ᠂ ХЭН ЧАДСАН ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠶ᠎ᠠ᠃ ᠰᠤᠤ ᠵᠠᠯᠢ ᠴᠣᠭ ᠵᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠭᠦᠷᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ ᠯᠠ МОНГОЛ УЛСЫН ТҮҮХЭНД ЧАДСАН ЦОРЫН ГАНЦ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ᠃

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ&oldid=416244》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ