ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ


(1906)[ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1906 ᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠢ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠡᠨᠡ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠳᠦ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠢᠭᠰᠠᠨ᠃

1916[ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1916 ᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠠᠶᠢᠨᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ 1940 ᠤᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠪᠠ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠳ᠂ 1944 ᠤᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠠᠶᠢᠨᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃