ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠢᠨᠹᠣᠪᠣᠺᠰ ᠠᠭᠤᠯᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ] Template-info.svg ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠪᠤᠷᠢ

ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ[ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠴᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠪᠤᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ Mongolia ᠍ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠣᠯᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ᠃


{{ᠢᠨᠹᠣᠪᠣᠺᠰ ᠠᠭᠤᠯᠠ
| ᠨᠡᠷ᠎ᠡ             = 
| ᠪᠤᠰᠤᠳ_ᠨᠡᠷᠡᠰᠢᠯ        = 
| ᠵᠢᠷᠤᠭ            = 
| ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ_ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ       = 
| ᠥᠨᠳᠥᠷ            = 
| ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ_ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠬᠢ_ᠥᠨᠳᠥᠷ   = 
| ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ_ᠪᠥᠰᠡ_ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ       = 
| ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ           = 
| map             = Mongolia
| map_caption         =
| map_size          = 
| label            = 
| label_position       = right 
| lat_d= |lat_m= |lat_s= |lat_NS= 
| long_d= |long_m= |long_s= |long_EW= 
| ᠰᠣᠯᠢᠪᠢᠯᠴᠠᠯ          = 
| ᠲᠥᠷᠥᠯ            = 
| ᠨᠠᠰᠤ             = 
| ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ_ᠳᠡᠯᠪᠡᠷᠡᠯᠲᠡ     = 
| ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ_ᠠᠪᠠᠷᠢᠯᠲᠠ        = 
| ᠠᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ_ᠠᠮᠤᠷ_ᠵᠢᠮ      = 
}}