ᠵᠠᠭᠠᠮᠠᠷ ᠰᠤᠮᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ
Tov.gif ᠲᠥᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ
ᠵᠠᠭᠠᠮᠠᠷ ᠰᠤᠮᠤ
ᠤᠯᠠᠪᠢᠷ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠤᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠠᠮᠠᠷ
ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ 2,900 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ (__/27) ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ
2011 ᠣᠨ ᠳᠤ 5,280 ᠬᠦᠮᠦᠨ (4/27) ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃[1]
4 ᠪᠠᠭ ᠨᠢ ᠲᠣᠰᠤᠨ᠂ ᠲᠥᠮᠥᠰᠥ ᠲᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤᠲᠤ᠂ ᠲᠥᠪ
____ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠡᠷᠭᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠥᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠡᠭᠡᠯᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯᠴᠠᠶᠢᠳᠠᠮᠯᠦᠨ᠂ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠰᠢᠨᠴᠢᠯᠡᠨᠪᠥᠷᠥᠭᠬᠠᠩᠭᠠᠢ᠂ ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠬᠣᠨᠲᠠᠭᠤᠯ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠵᠠᠭᠠᠮᠠᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ ᠲᠥᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠥᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠮᠠᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 7500 ᠡᠷᠦᠬᠡ 37500 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠭᠰᠠᠨ 2900 ᠠᠮᠠ km ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠲᠡᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ᠃ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ 1959 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠪᠠᠲᠤ-ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ 2008 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ 5800 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠭᠠᠨ ᠵᠤᠳ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠲᠣᠰᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠮᠠᠷ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡ ᠪᠣᠬᠢᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠠᠮᠠᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠵᠠᠭᠠᠮᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠨᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠤᠰᠤᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠤᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠣ ᠤᠷᠭᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠴᠢᠨᠣ᠎ᠠᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠨ ᠪᠤᠭᠤᠦᠨᠡᠭᠡᠬᠢᠷᠰᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡᠪᠣᠷᠣ ᠭᠥᠷ ᠡᠴᠡᠲᠠᠷᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠳ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠤ ᠪᠤᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨᠳ ᠠᠷᠭᠠᠯᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1980, 90 ᠍ ᠍ ᠊ᠭᠡᠳ ᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ 400 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠮᠢᠩᠭᠠᠳ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ 25 ᠮᠢᠩᠭᠠᠲᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠥᠷᠬᠥᠳ ᠨᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ 9 ᠍ ᠍ ᠳᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ 12 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ ᠨᠢᠭᠡ 10 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠂ 2 ᠴᠡᠴᠡᠷᠯᠢᠭ᠂ ᠨᠢᠭᠡ МСҮТ᠂ ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ 2 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ᠂ 150 ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ᠂ 10 ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤᠰᠤ᠂ ᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠽᠠᠯ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ 3, ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ 40, ᠰᠤᠫᠧᠷᠮᠠᠷᠺᠧᠲ 4, ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠣᠣᠪᠣᠨ ᠤ ᠼᠧᠬᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠶᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠼᠧᠬᠡ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ 2, 2 ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠵᠤᠤᠬ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠦᠮᠦᠰ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠨᠠᠮ - ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ

ᠡᠰᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ