ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ
ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ
ᠰᠤᠮᠤ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠪᠰᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠪᠠᠭ:
1. ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠨᠠᠭᠤᠷ
2. ᠬᠠᠷᠠᠮᠠᠭᠴᠠ
3. ᠬᠢᠷᠭᠠᠰ ᠨᠠᠭᠤᠷ
4. ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠠᠭ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 6.8 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ км² ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ <ref> ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ︔ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ name ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ︕
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2012) 1,698 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ <ref> ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ︔ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ name ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ︕
ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ 85100
ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ
ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ
ᠬᠢᠷᠭᠠᠰ
ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ
ᠴᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ
ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ
ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ
ᠳᠥᠷᠦᠭᠡᠨ
ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠠᠢ-
ᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠠᠮ (161 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ)
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ (1345 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ) [1]

ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠨᠢ ᠤᠪᠰᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠲᠤ ᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠰᠠᠷᠲᠠᠭᠤᠯ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠂ 1923 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠰᠢᠷᠢ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠂ 1925 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ 《ᠪᠣᠣᠬᠠᠢ》 ᠨᠠᠮᠵᠢᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠲᠤ ᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠷᠲᠠᠭᠤᠯ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠨᠢ 1918 ᠣᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ 2291 ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠠᠶᠢᠯ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 10152 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ 1301, ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠳ 2377, ᠯᠠᠮᠠ 1092, ᠠᠯᠪᠠᠲᠤ ᠠᠷᠠᠳ 429, ᠰᠤᠯᠠ ᠠᠷᠠᠳ 282, ᠡᠮᠡᠰ ᠥᠬᠢᠳ 4671 ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠲᠠᠭᠤᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ 3 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ 2 ᠍ ᠠᠴᠠ 2,5 ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠰᠤ᠂ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠲᠠᠭᠤᠯ ᠨᠢ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠲᠤ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠳᠡᠳ᠋ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠪᠥᠷᠢᠯᠳᠦᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ: ᠬᠢᠶᠠᠳ᠂ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ᠂ ᠬᠤᠩᠲᠠᠶᠢᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ ᠨᠠᠷ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ᠂ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨᠲᠤᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠶᠢᠰᠦᠨᠲᠤᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠷᠲᠠᠭᠤᠯ᠂ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ-ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ᠂ ᠬᠥᠲᠥᠴᠢᠨ᠂ ᠬᠥᠲᠥᠴᠢᠨ ᠰᠠᠷᠲᠠᠭᠤᠯ᠂ ᠪᠥᠭᠡᠴᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ᠂ ᠪᠡᠷᠬᠡ᠂ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠰᠠᠷᠲᠠᠭᠤᠯ᠂ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ᠂ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠬᠠᠲᠠᠭᠢᠨ᠂ ᠬᠠᠲ᠋ᠢᠭᠢᠨ ᠰᠠᠷᠲᠠᠭᠤᠯ᠂ ᠪᠠᠷᠭᠤ᠂ ᠠᠯᠠᠭ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠳ᠂ ᠣᠩᠬᠣᠳ ᠪᠤᠶᠤ ᠣᠨᠤᠭ ᠲᠤ᠂ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ᠂ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠢ᠂ᠲᠠᠪᠤᠨᠠᠩ᠂ ᠲᠠᠨᠤᠭ ᠲᠤ᠂ ᠵᠢᠨᠦᠩ-ᠲᠠᠨᠤᠭ ᠲᠤ᠂ ᠬᠣᠲᠣᠭᠠᠢ ᠳᠤ᠂ ᠪᠡᠰᠦᠲᠤ᠂ ᠣᠯᠬᠣᠩ ᠲᠤ᠂ ᠴᠢᠨᠣᠰ᠂ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠴᠣᠬᠣᠷ᠂ ᠭᠥᠷᠥᠭᠡᠴᠢᠨ᠂ ᠥᠭᠡᠯᠡᠳ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ᠂ ᠴᠥᠬᠥᠷ᠂ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ-ᠢᠮᠠᠭᠠᠲᠤ᠂ ᠶᠡᠬᠡ-ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠮᠢᠨᠵᠢ-ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ᠂ ᠭᠡᠯᠦᠩ ᠦᠨ ᠬᠢᠨ᠂ ᠬᠠᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ᠂ ᠶᠤᠸᠠᠮᠪᠤᠤ᠂ ᠬᠥᠬᠡ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠳ ᠴᠤ᠂ ᠡᠭᠦᠰᠦᠮᠡᠯ ᠦᠷᠡᠵᠢᠪᠦᠷᠢ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠳ ᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢ᠃

ᠬᠦᠮᠦᠰ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠡᠭᠦᠯᠲᠡ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠯᠠᠪᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ

  1. ᠤᠪᠰᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ᠃ «2012 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠬᠢᠳᠬᠡᠯ».

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ