ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
Завхан аймаг
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
ᠣᠳᠬᠣᠨᠲᠩᠷᠢ

ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠤᠭ

ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of Mongolia.svg ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ
ᠰᠤᠮᠤ (24) ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ 24 ᠰᠤᠮᠤ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 82,455.66 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ) 2010 ᠤᠨ ᠳᠤ 65,481 ᠬᠦᠮᠦᠨ [1]
- ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ 65,435 ᠬᠦᠮᠦᠨ (99.9%) [2]
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠴᠠ᠃) 2012 ᠤᠨ ᠳᠤ 69,672 ᠬᠦᠮᠦᠨ [3]
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 2012 ᠤᠨ ᠳᠤ 1.26 ᠬᠦᠮᠦᠨ/км²
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ
ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ  ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭᠲᠤ ᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ
1923-1931 ᠤᠨ  ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠨᠲᠠᠶᠢᠰᠢᠷᠢ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠢ ᠳᠦ
1931 ᠤᠨ ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ
ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮᠢᠶᠠᠨᠵᠠᠪ ᠤᠨ
ᠵᠠᠮᠢᠶᠠᠨᠲᠢᠪ (МАН)
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ (ГЦ+8)
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ +976 146
ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ 81000
ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ zavkhan.gov.mn (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ)

ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ (ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ Завхан аймаг) ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ 1923 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 1931 ᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠨᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠴᠡᠭ ᠨᠢ ᠣᠳᠬᠣᠨᠲᠩᠷᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ (4021 m)᠃  ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠭᠧᠷᠼᠢᠨ ᠤ ᠪᠣᠷᠵᠢᠨᠫᠧᠷᠮᠳᠥᠪᠦᠩᠺᠠᠷᠪᠶᠣᠨ ᠤ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠭᠦᠨ ᠦ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭᠭ ᠵᠡᠰ (ᠣᠶᠤᠲᠤ) ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠢ᠃

ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠢᠳᠡᠷᠵᠠᠪᠬᠠᠨᠲᠡᠰᠬᠦᠩ ᠭᠦᠢ ᠭᠣᠣᠯᠤᠳ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠴᠢᠳᠬᠤᠯ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠮᠥᠷ ᠲᠦ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷᠲᠡᠯᠡᠮᠡᠨᠪᠥᠰᠡ ᠳᠦ ᠣᠶᠢᠭᠣᠨᠴᠠᠪᠳᠠᠨᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠣᠳᠬᠣᠨᠲᠩᠷᠢᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤᠬᠣᠵᠤᠤᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠤᠢ᠃

ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠭ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠷᠥᠰᠥ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠡᠯᠡᠰᠦ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠨ ᠬᠥᠷᠥᠰᠥ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠪᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠣᠢ ᠲᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠵᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠪᠠᠭᠠᠢᠭᠠᠬᠠᠢᠭᠣᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠭᠦᠯᠲᠦ ᠭᠡᠬᠦᠴᠢᠯᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠡᠩ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠲᠡᠢ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠸᠠᠩᠰᠡᠪᠡᠷᠦ

ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠪᠤᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠍ ᠦᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠷᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠ ᠠᠷᠴᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠡᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠤᠢ᠃

ᠰᠤᠮᠤ ᠳᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ
ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡ
(ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷ)
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ
ᠲᠣᠭ᠎ᠠ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ[3] ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ[3]
(ᠮᠢᠩ᠃ km²)
2000 2010 2012
1 ᠠᠯᠳᠠᠷᠬᠠᠨ 6 4,324 2,924 2,766 7.1
2 ᠠᠰᠬᠠᠲᠤ 2 989 894 913 0.6
3 ᠪᠠᠶᠠᠨᠲᠡᠰ 4 2,681 2,653 2,556 4.3
4 ᠪᠠᠶᠠᠩᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ 4 2,490 1,801 1,755 2.5
5 ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ 5 2,603 1,928 1,949 7,3
6 ᠵᠠᠪᠬᠠᠨᠮᠠᠨᠳᠠᠯ 4 1,405 1,070 1,070 3.6
7 ᠢᠳᠡᠷ 4 3,471 2,501 2,476 3.7
8 ᠶᠡᠬᠡ-ᠠᠭᠤᠯᠠ 6 6,863 5,947 5,953 3.8
9 ᠨᠥᠮᠥᠷᠭᠡ 5 2,511 2,009 1,806 3.3
10 ᠣᠳᠬᠣᠨ 6 3,586 3,207 2,860 6.0
11 ᠰᠠᠨᠲᠠᠮᠠᠷᠭᠠᠴᠠ 4 2,267 1,664 1,623 2.4
12 ᠰᠣᠩᠭᠢᠨ᠎ᠠ 5 2,204 1,637 1,511 2.5
13 ᠲᠣᠰᠣᠨᠴᠡᠩᠭᠡᠯ 7 10,085 8,451 8,538 5.3
14 ᠲᠦᠳᠦᠪᠲᠡᠢ 4 2,300 1,874 1,835 2.8
15 ᠲᠡᠯᠡᠮᠡᠨ 6 3,425 2,788 2,863 3.4
16 ᠲᠡᠰ 4 3,082 3,097 2,727 0.9
17 ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠢ 6 16,542 15,701 15,460 0.03
18 ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ 5 2,089 1,254 1,214 3.5
19 ᠴᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ 4 1,933 1,430 1,328 2.6
20 ᠴᠠᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠲᠤ 4 1,912 1,427 1,358 2.6
21 ᠴᠡᠴᠡᠨ-ᠠᠭᠤᠯᠠ 5 2,581 1,805 1,737 2.4
22 ᠰᠢᠯᠦᠭᠦᠰᠦᠲᠡᠢ 4 2,783 2,090 1,849 2.7
23 ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ 5 2,361 1,563 1,501 4.2
24 ᠢᠷᠠᠭᠤ 5 3,199 2,162 2,024 4.9
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠩ 114 87,686 71,877 69,672 82.4

ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠨᠠᠮᠵᠢᠯ ᠤᠨᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠂ 1992 ᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠳᠤ

ᠼᠡᠳᠡᠨᠳᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠷᠡᠩᠫᠦᠨᠴᠠᠭᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠥᠬᠡᠡᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠳᠢ

ᠮᠠᠬᠠᠭᠠᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠩᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠥᠬᠡᠡᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠳᠢ

ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠡᠭᠵᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠪᠠᠤᠬᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯᠲ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠤ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ

ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠫᠦᠩᠰᠠᠯᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠸᠴᠢᠷᠪᠠᠲᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠨᠠᠴᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠪᠠᠨᠳᠢ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ

ᠱᠠᠭᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠣᠳᠬᠣᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ (1996 ᠤᠨ), ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠡᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ (-2001 ᠤᠨ)

ᠪᠤᠰᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ»
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ&oldid=483116》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ