ᠵᠠᠪᠬᠠᠨᠠᠮᠠᠨᠳᠠᠯ ᠰᠤᠮᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠍ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ
ᠵᠠᠪᠬᠠᠨᠠᠮᠠᠨᠳᠠᠯ ᠰᠤᠮᠤ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ Zavchan.gif ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ
ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠰᠤᠮᠤ
ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ ᠨᠤᠭᠤ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ 4 ᠪᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 3,600 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2010) 932 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 0.26 ᠬᠦᠮᠦᠨ/км²
ᠵᠠᠪᠬᠠᠨᠠᠮᠠᠨᠳᠠᠯ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ
ᠵᠠᠪᠬᠠᠨᠠᠮᠠᠨᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ (GMT+8)

ᠵᠠᠪᠬᠠᠨᠠᠮᠠᠨᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠵᠠᠪᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠮ᠃

3.6 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ км² ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ᠃ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠢᠭᠠ ᠠᠴᠠ 167 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ᠂ ᠣᠯᠠᠨᠪᠤᠯᠠᠭ᠂ ᠣᠯᠠᠨᠲᠦᠷᠦᠭᠦ᠂ ᠨᠤᠭᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ 4 ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ᠃

ᠬᠦᠮᠦᠰ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠯᠠᠭ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠳ᠂ ᠰᠠᠷᠲᠠᠭᠤᠯ᠂ ᠪᠠᠷᠭᠤ᠂ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠢ᠂ ᠬᠥᠲᠥᠴᠢᠨ᠂ ᠶᠢᠰᠦᠨᠲᠤᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨᠲᠤᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠴᠥᠬᠥᠷ᠂ ᠬᠠᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ᠂ ᠬᠤᠩᠲᠠᠶᠢᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ᠂ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ᠂ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠨ᠂ ᠪᠥᠭᠡᠴᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ᠂ ᠬᠠᠲᠤᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ᠂ ᠶᠤᠸᠠᠮᠪᠤᠤ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ 1324 ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ᠃

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠨᠲᠠᠭ ᠺᠠᠷᠪᠶᠣᠨᠠᠲ ᠲᠠᠢ᠂ ᠺᠠᠷᠪᠶᠣᠨᠠᠲ ᠭᠦᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠤᠶᠢᠨ᠂ ᠮᠥᠨ ᠴᠥᠯᠡᠷᠬᠡᠭ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠣ ᠬᠥᠷᠥᠰᠥ ᠪᠦᠬᠦᠢ 1500-2000 ᠮ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠲᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠂ ᠪᠣᠷᠣᠬᠢᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ᠂ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠷᠤᠰᠳᠠᠭ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ