ᠴᠧᠯᠶᠠᠪᠢᠨᠰᠺ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠴᠧᠯᠶᠠᠪᠢᠨᠰᠺ ᠬᠣᠲᠠ
ᠤᠯᠤᠰ Flag of Russia.svg ᠣᠷᠣᠰ
ᠮᠤᠵᠢ ᠴᠧᠯᠶᠠᠪᠢᠨᠰᠺ
ᠬᠣᠲᠠ ᠴᠧᠯᠶᠠᠪᠢᠨᠰᠺ
ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ 7 ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 530 км²
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 2012 ᠣᠨ ᠳᠤ 1,143,458 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ 86.5% ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠰ᠂ 5.0% ᠨᠢ ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ cheladmin.ru (ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ)

ᠴᠧᠯᠶᠠᠪᠢᠨᠰᠺ (ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠧᠯᠶᠠᠪᠢᠨᠰᠺ; ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠱᠧᠯᠧᠪᠢᠢ) — ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠴᠧᠯᠶᠠᠪᠢᠨᠰᠺ ᠮᠤᠵᠢᠡᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ᠂ 1 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 143 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠰᠠᠶᠠᠲᠠᠨ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ ᠲᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ ᠬᠣᠲᠠ.

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ