ᠴᠦᠩᠴᠢᠩ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠴᠦᠩᠴᠢᠩ ᠬᠣᠲᠠ
ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠣᠲᠠ
ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠦᠩᠴᠢᠩ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of the People's Republic of China.svg ᠬᠢᠲᠠᠳ
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠴᠦᠩᠴᠢᠩ
ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠮᠡᠲᠦ (38) 19 ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ᠂ 15 ᠱᠢᠨᠢ᠂
ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ 4 ᠰᠢᠶᠠᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 82,401 км²
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 237 ᠮ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ 28,846,170 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 350 ᠬᠦᠮᠦᠨ/км²
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ 94% - ᠬᠢᠲᠠᠳ᠂ 5% - ᠲᠤᠵᠢᠶᠠ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠴᠤᠨᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠴᠤᠨᠴᠢᠩ ᠦᠨ ᠴᠠᠭ (ГЦ+8)
ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ 渝A, B, C, F, G, H
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ cq.gov.cn (ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ)

ᠴᠦᠩᠴᠢᠩ (ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ 重庆 - chóngqìng; ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Chongqing) — ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ 82,401 km2 ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ 28.8 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ᠂ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠶᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ 4.8 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠬᠣᠲᠠ.

ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠴᠦᠩᠴᠢᠩ&oldid=405667》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ