ᠴᠥᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠨᠰᠲ᠋ᠢᠲ᠋ᠦᠶᠢᠲ (ᠳᠤᠪᠨᠠ)

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠳᠤᠪᠨᠠ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠴᠥᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠨᠰᠲ᠋ᠢᠲ᠋ᠦᠶᠢᠲ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ

ᠴᠥᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠨᠰᠲ᠋ᠢᠲ᠋ᠦᠶᠢᠲ (ᠣᠷᠣᠰ᠃ ᠣᠪᠶᠧᠳᠢᠶᠣᠨ ᠤᠢ ᠢᠨᠰᠲ᠋ᠢᠲ᠋ᠦᠶᠢᠲ ᠶᠠᠳᠧᠷᠠᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠢᠰᠰᠯᠧᠳᠪᠡᠨ ᠦ᠂ ОИЯИ) ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠪᠨᠠ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠴᠥᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ 5500 ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠳ ᠲᠠᠢ᠂ 1200 ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠲᠠᠢ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ 1000 ᠣᠷᠴᠢᠮ 18 ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠢᠨᠰᠲ᠋ᠢᠲ᠋ᠦᠶᠢᠲ ᠨᠢ ᠣᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺ᠂ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺ (ᠡᠭᠡᠯ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺ), ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠢᠣᠨᠢ ᠹᠢᠽᠢᠺ᠂ ᠨᠢᠭᠲᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺ᠂ ᠴᠥᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠷᠧᠶᠠᠺᠼ᠂ ᠨᠧᠢᠲ᠋ᠷᠣᠨ ᠤ ᠹᠢᠽᠢᠺ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠧᠭᠨᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠯᠠᠪᠷᠠᠲ᠋ᠣᠷᠢ ᠲᠠᠢ᠃

ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠥᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠨᠢᠺᠯᠧᠲ᠋ᠷᠣᠨ ᠬᠡᠲᠦ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠬᠤᠷᠳᠤᠰᠬᠠᠭᠤᠷ (ᠡᠭᠡᠯ ᠡᠨᠧᠷᠭᠢ: 7 GeV), ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠢᠽᠣᠬᠣᠷᠤᠨᠢᠺ ᠼᠢᠺᠯᠣᠲ᠋ᠷᠣᠨ (120, 145, 650 MeV), ᠹᠠᠵᠠᠲᠷᠣᠨ (680 MeV), ᠰᠢᠩᠬᠷᠣᠹᠠᠵᠠᠲᠷᠣᠨ (4 GeV) ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠮᠥᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤ ᠲᠠᠢ ᠫᠦ᠋ᠯᠰ ᠦᠨ ᠷᠧᠠᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠢᠶᠠᠷ (1500MW) 19 ᠳᠡᠳ᠋ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠧᠢᠲ᠋ᠷᠣᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠳᠠᠭ᠃

ᠡᠨᠡ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠥᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺᠴᠢᠳ 1960 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠴᠥᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠹᠢᠽᠢᠺ ᠦᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋ ᠰᠠᠨ
  2. ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
  3. 2013 ᠣᠨ ᠳᠤ ОИЯИ ᠍ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠵᠣᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ