ᠴᠣᠬᠣᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠴᠣᠬᠣᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠴᠣᠬᠣᠷ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠣᠪᠣᠭᠲᠠᠨ ᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠴᠣᠬᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠳ᠂ ᠥᠭᠡᠯᠡᠳ ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷ ᠰᠡᠷ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠳᠤᠳᠠᠭ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠣᠪᠣᠭᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠶᠢᠯᠰᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠴᠣᠬᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠦᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠴᠣᠬᠣᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠡᠨᠳᠡ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠢ ᠴᠣᠬᠣᠷ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠴᠣᠬᠣᠷ&oldid=401037》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ