ᠴᠢ ᠳᠦ ᠬᠣᠲᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠴᠢ ᠳᠦ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠴᠢ ᠳᠦ ᠬᠣᠲᠠ
ᠮᠤᠵᠢ ᠳᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠣᠲᠠ

ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠤᠭ

ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ Flag of Russia.svg ᠣᠷᠣᠰ
ᠬᠣᠯᠪ᠃ ᠮᠠᠬᠠᠪᠣᠳ ᠥᠪᠥᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ
ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠴᠢ ᠳᠦ ᠬᠣᠲᠠ
ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ (4) ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ 4 ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 538 км²
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠡᠴᠡ 650 ᠮ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ) 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ 325,300 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠴᠢᠲ ᠦᠨ ᠬᠢᠨ
1851 ᠬᠣᠲᠠ (ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ) ᠍ ᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠠᠺ ᠲᠤᠰᠺ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ (ГЦ+10)
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ +7 3022
ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ 672000
ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ 75, 80
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ admin.chita.ru (ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ)

ᠴᠢ ᠳᠦ ( ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠶᠢᠡᠷ ᠱᠲᠡ ; ᠣᠷᠣᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠴᠢᠲ᠋ᠠ) ᠪᠣᠯ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠤᠮ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ᠂ ᠰᠢᠪᠸᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠍ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠤᠮ᠃

ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ — 534 ᠺᠮ²᠂ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ — 325,300 (2011 ᠣᠨ).

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ