ᠴᠢᠺᠠᠭᠣ ᠪᠤᠯᠵᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠢᠨᠹᠣᠪᠣᠺᠰ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠴᠢᠺᠠᠭᠣ ᠪᠤᠯᠵᠠ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Chicago Bulls) ᠨᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠᠡᠶᠢᠨ ᠢᠯᠯᠢᠨᠣᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠺᠠᠭᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠡᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠪᠥᠰᠡᠡᠶᠢᠨ ᠼᠧᠨᠲᠠᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ 1966 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠼᠧᠨᠲᠷ ᠲᠤ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠪᠤᠯᠵᠠ ᠨᠢ 8 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ 2 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠷᠢᠫᠢᠢ ᠳᠦ ᠬᠢᠵᠦ᠂ 1990 ᠍ ᠊ᠭᠡᠳ ᠣᠨ ᠳᠤ NBA ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃ 6 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠵᠣᠷᠳᠠᠨᠰᠺᠣᠲ᠋ᠲ᠋ᠢ ᠫᠢᠫᠫᠧᠨ᠂ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠹᠢᠯ ᠵᠧᠺᠰᠣᠨ 3 ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠷᠢᠫᠢᠢ ᠳᠦ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠢᠯ ᠺᠠᠷᠲᠷᠠᠢ ᠳᠤᠬᠣᠷᠣᠰ ᠭᠠᠷᠨᠠᠲᠠᠵᠣᠩ ᠫᠡᠺᠰᠲᠠᠨᠪ᠃ᠵ᠃ ᠠᠷᠮᠰᠲᠷᠣᠨ ᠢ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠯᠶᠤᠶᠢᠺ ᠯᠣᠩᠭᠯᠢᠰᠲ᠋ᠧᠸ ᠺᠧᠷᠷᠷᠣᠨ ᠬᠠᠷᠫᠧᠷᠲᠣᠨᠢ ᠺᠦᠶᠢᠺᠣᠴᠢᠳᠧᠨᠨᠢᠰ ᠷᠣᠳᠠᠮᠠᠨ ᠨᠠᠷ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠪᠤᠯᠵᠠ ᠨᠢ 1995-96 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ 72 ᠬᠣᠵᠢᠯ ᠠᠪᠴᠤ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠷᠧᠺᠣᠷᠳ᠋ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ 70 ᠍ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠬᠣᠵᠢᠯ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠪᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠳᠡ 1990 ᠍ ᠊ᠭᠡᠳ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ NBA ᠍ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠬᠢᠴᠡ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠤᠯᠵᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ 1998 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠲᠤᠰ ᠹᠢᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠢ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠹᠢᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ 6 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠢᠯᠯᠢᠨᠣᠢ ᠮᠤᠵᠢ ᠳᠤ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠥᠨ МЛВ, НФЛ ᠍ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠠᠮᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠲᠡᠢ᠃

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1966–84: ᠵᠣᠷᠲᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠤᠯᠵᠠ ᠨᠢ ᠫᠠᠺᠧᠷᠰ-ᠽᠧᠹᠢᠷᠰ (ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠸᠠᠰᠢᠩᠲ᠋ᠣᠨ ᠸᠢᠽᠠᠷᠳᠠᠰ), ᠳᠧ ᠰᠳᠠᠵᠤᠰ (1946–50) ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ᠂ ᠴᠢᠺᠠᠭᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠍ ᠤᠨ 3 ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠤᠯᠵᠠ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠢᠺ ᠺᠯᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠵᠢᠯ ᠤᠨᠳ ᠲᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠮᠧᠨᠧᠵᠧᠷ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃

ᠪᠠᠭ ᠨᠢ 1966-67 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠴᠢᠭ ᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠬᠡᠦ᠂ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠣᠳᠣ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠵᠣᠩᠨᠢ "ᠷᠧᠳ" ᠺᠧᠷᠷᠡᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠲᠠᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠢ ᠷᠣᠵᠧᠷᠰ᠂ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠣᠪ ᠪᠥᠽᠧᠷ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠫᠯᠡᠢ-ᠣᠹᠹ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠨ NBA ᠍ ᠦᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠡᠬᠢᠨ ᠦ 2 ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠲᠡᠳᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠹᠢᠲᠢᠶᠠᠲ᠋ᠷ ᠲᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠨ ᠴᠢᠺᠠᠭᠣ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠷᠦᠦ ᠨᠡᠭᠦᠵᠢ ᠪᠡᠨ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨᠳ ᠲᠤ ᠪᠤᠯᠵᠠ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠣᠫ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ 1970 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠲᠡᠨ ᠵᠧᠷᠷᠢ ᠰᠣᠯᠦᠨ᠂ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠣᠪ ᠯᠣᠪᠴᠧᠲ ᠸᠠᠯᠺᠧᠷ᠂ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠴᠢ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠸᠠᠩ ᠯᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠺᠯᠢᠹᠹᠣᠷ ᠲᠤ ᠷᠡᠢᠲᠣᠮᠣ ᠪᠧᠷᠸᠢᠨ᠋ᠺᠯ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠹᠢᠨᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

1970 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠯ᠂ 80 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠭᠤᠷᠴᠢ ᠬᠣᠮᠤᠯ ᠬᠠᠮᠤᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1979 ᠣᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠯᠵᠠ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠲᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠢ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠰᠤᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠮᠧᠨᠧᠵᠧᠷ "ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ" ᠬᠥᠴᠢ ᠳᠦ ᠷᠣᠳ ᠲᠣᠷᠤᠨ ᠰᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠡᠳᠡ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠰᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠳᠣᠮᠣᠭᠲᠤ ᠮᠡᠵᠢᠺ ᠵᠣᠩᠰᠣᠨ NBA ᠳᠠᠬᠢ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠡᠳᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷᠳᠠᠬᠤ ᠰᠣᠩᠭᠣᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠪ ᠲᠦ ᠭᠷ ᠤᠨᠪ ᠦᠳᠡᠶᠢᠭ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠯᠣᠰ ᠠᠨᠵᠧᠯᠧᠰ ᠯᠠᠢᠺᠧᠷᠰ ᠪᠠᠭ ᠭᠠᠶᠢᠯᠠ ᠭᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠢᠴᠡᠶᠢᠭ ᠨᠶᠤ ᠣᠷᠣᠯᠧᠠᠨᠵᠠ ᠵᠢᠶᠠᠵᠠᠠᠳᠠ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠡᠵᠢᠺ ᠵᠣᠩᠰᠣᠨ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

1976 ᠣᠨ ᠳᠤ АБА ᠯᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠠᠷᠲ᠋ᠢᠰ ᠭᠡᠯᠮᠣᠷ᠂ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ ᠠᠴᠠ ᠷᠧᠵᠵᠢ ᠳᠧᠶᠤᠶᠢᠰ᠂ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠳᠡᠪ ᠲᠦ ᠭᠷ ᠤᠨᠪ ᠦᠳ᠂ ᠣᠷᠣᠯᠢᠨᠳᠣ ᠸᠦᠯᠡᠷᠠᠶᠢᠳᠠᠵᠤ ᠨᠠᠷ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠯᠮᠣᠷ ᠢ ᠰᠠᠨ ᠠᠨᠲ᠋ᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠫᠠᠷᠰ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠳᠠᠶᠢᠪᠢ ᠺᠣᠷᠽᠢᠨᠧ ᠶᠢ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠧᠶᠤᠶᠢᠰᠲ᠋ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠺᠠᠨᠲ᠋ᠢᠨ ᠳᠡᠶᠢᠯᠡᠨᠨᠢᠰ ᠸᠠᠯ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ 1983-84 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠳᠧᠶᠤᠶᠢᠰ ᠢ ᠺᠠᠨᠵᠠᠰ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠺᠢᠨᠭᠰ ᠪᠠᠭ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠵᠠᠷᠤᠵᠠᠢ᠃

1984–90: ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠵᠣᠷᠳᠠᠨ ᠢᠷᠡᠪᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠴᠢᠺᠠᠭᠣ ᠪᠤᠯᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠵᠣᠷᠳᠠᠨ

ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠷᠧᠨᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠦᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ

ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠥᠩᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠰᠠᠨᠢᠴᠠᠷ ᠪᠢᠯᠢᠭᠦᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠵᠣᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠯᠢᠢᠨ 9 ᠭᠷᠠᠮ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠳᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ