ᠴᠢᠷᠠᠯᠲ᠋ᠣᠨ ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
</td></tr>
ᠴᠢᠷᠠᠯᠲ᠋ᠣᠨ ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠢᠷᠠᠯᠲ᠋ᠣᠨ ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ
ᠬᠣᠴᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ The Addicks, The Red Robins, The Valiants, Red Army
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 1905 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9
ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠸᠠᠯᠯᠧᠢ
ᠠᠩᠭᠯᠢᠯᠣᠨᠳᠣᠨᠴᠢᠷᠠᠯᠲ᠋ᠣᠨ
(ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ: 27,111)
ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶᠢᠺᠯ ᠰᠯᠠᠲ᠋ᠧᠷ
ᠮᠧᠨᠧᠵᠧᠷ ᠺᠷᠢᠰ ᠫᠠᠦ᠋ᠥᠯ
ᠯᠢᠭ ᠴᠡᠮᠫᠢᠣᠨᠰᠢᠫ
2011–12 ᠯᠢᠭ ᠨᠢᠭᠡ᠂ 1 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ
(ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠰᠡᠨ)
ᠸᠪᠰᠠᠢ ᠳᠤ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠤᠨ ᠸᠪᠰᠠᠢ ᠳᠤ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠥᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ
ᠡᠨᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ

ᠴᠢᠷᠠᠯᠲ᠋ᠣᠨ ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Charlton Athletic Football Club) ᠨᠢ ᠯᠣᠨᠳᠣᠨᠴᠢᠷᠠᠯᠲ᠋ᠣᠨ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠡᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠳᠡ 2011/2012 ᠣᠨ ᠤ ᠯᠢᠭᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ 2012-13 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠪᠰᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠢᠰᠦ ᠳᠦ ᠰᠲᠷᠢᠢᠲ ᠮᠢᠰᠢᠨ᠂ ᠪᠯᠢᠨᠳᠧᠯ ᠮᠢᠰᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠦᠳ 1905 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 ᠍ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳᠴᠦ᠂ ᠴᠢᠷᠠᠯᠲ᠋ᠣᠨ ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭ ᠪᠠᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠭ ᠴᠢᠷᠠᠯᠲ᠋ᠣᠨ ᠳᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠸᠠᠯᠯᠧᠢ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠳᠦ 1919 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ (ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ 1923–24 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠺᠠᠲ᠋ᠹᠣᠷ ᠲᠤᠣᠳᠣ᠂ 1985–1992 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠺᠷᠢᠰᠲ᠋ᠠᠯ ᠫᠠᠯ ᠡᠴᠡᠸᠧᠰᠲ ᠬᠡᠮ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ).

ᠲᠡᠳᠡ 1920 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ 1921 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠣᠷᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠯᠢᠭ ᠲᠦ 1936–1957, 1986–1990, 1998–1999 ᠪᠣᠯᠤᠨ 2000–2007 ᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠴᠢᠷᠠᠯᠲ᠋ᠣᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ 1930 ᠍ ᠳᠦ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳ᠋ᠢᠸᠢᠽᠢᠦᠩ ᠳᠦ 1937 ᠣᠨ ᠳᠤ 2 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠳᠡ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠮᠣ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ 2 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ 1946 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠴᠣᠮᠣ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ 1947 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠬᠡᠨ᠂ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ