ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠥᠬᠡ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠥᠬᠡ (ᠠᠩᠭᠯᠢ. Freestyle wrestling, ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ. Lutte libre) — ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠥᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠠᠯ ᠢ ᠳᠡᠪᠵᠢᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠷᠧᠺ ᠷᠣᠮ ᠍ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠣᠩᠭᠣᠳᠠᠭ ᠪᠥᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨᠠ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠥᠯ ᠠᠪᠴᠤ ᠮᠡᠬᠡ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠥᠯ ᠮᠡᠬᠡ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ