ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠤᠮᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠤᠮᠤ
ᠴᠢᠯᠠᠭᠣᠨ ᠬᠣᠷᠣᠭᠠᠲᠣ ᠰᠤᠮᠤ
ᠰᠤᠮᠤ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
ᠳ᠋ᠣᠣ ᠳᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ
(3 ᠪᠠᠭ)
1. ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ
2. ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠤ
3. ᠴᠠᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠲᠤ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 6539 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2009) 1,609 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ 21030
ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ
↖ ᠣᠨᠣᠨ᠂ ↑ ᠪᠣᠭᠣᠷᠵᠢ᠂ ↗ ᠵᠠᠪᠠᠶᠢᠺᠠᠯᠰᠺ᠂
ᠳᠠᠰᠢᠪᠠᠯᠪᠠᠷ᠂ → ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ
ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠵᠠᠭᠠᠯ᠂ ↓ ᠴᠣᠶᠢᠪᠠᠯᠰᠠᠩ

ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤ. ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ - 1,533[1]᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ 14 ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠠᠴᠠ 3 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ (ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠵᠠᠭᠠᠯᠬᠥᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ) ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨᠴᠠᠪ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠳᠦ ᠣᠶᠢᠷᠠᠬᠠᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ[2]
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
(2010 ᠣᠨ)
1 ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ 760
2 ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠤ 279
3 ᠴᠠᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠲᠤ 464

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1950 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠠᠴᠠ ᠢᠮᠫᠣᠷᠲᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠷᠠᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠦᠳ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠳ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠲᠣᠰᠬᠣᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠳ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠤᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠴᠣᠬᠢᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨᠴᠠᠪ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠃

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ