ᠴᠢᠪᠠ ᠺᠡᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠴᠢᠪᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ
ᠴᠢᠪᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
千葉県 → ᠴᠢᠪᠠ ᠺᠡᠨ
ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ
ᠰᠦᠯᠳᠡᠲᠡᠮᠳᠡᠭ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ
ᠪᠥᠰᠡ᠂ ᠮᠤᠵᠢ ᠺᠠᠨᠲ᠋ᠣ
ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ᠂ ᠵᠦᠢᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (ᠺᠡᠨ)
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠴᠢᠪᠠ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ 42 ᠨᠤᠲᠤᠭ = 36 ᠬᠣᠲᠠ + 6 ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 5,156.1 км² (27/47)
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2010) 6,201,046 ᠬᠦᠮᠦᠨ (6/47)
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 1203 ᠬᠦᠮᠦᠨ/км²
ᠴᠢᠪᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ (≤100%)
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ (GMT+9)
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ pref.chiba.lg.jp

ᠴᠢᠪᠠ (ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ 千葉県 Chiba-ken, ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ [ᠴᠢᠪᠠ ᠺᠡᠨ], ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Chiba Prefecture) ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠺᠠᠨᠲ᠋ᠣ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (ᠺᠡᠨ) ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠴᠢᠪᠠ ᠬᠣᠲᠠ᠃

ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠰᠠᠨ: ᠴᠢᠪᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
  • pref.chiba.lg.jp — ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠲᠤ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ