ᠴᠢᠪᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠴᠢᠪᠠ (千葉市᠂ Chiba-shi) — ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠺᠠᠨᠲ᠋ᠣ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠪᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ᠂ 96 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠣᠲᠠ.[1] ᠲᠣᠤᠺᠢᠣ᠋ ᠶᠢ ᠠᠴᠠ 40 km ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ᠃


ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. 2013 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠍ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠦᠮᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠴᠢᠪᠠ&oldid=406083》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ